Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.8.2021 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej DK 81 z drogą wojewódzką DW 944 - ul. Bielska w Skoczowie”

Patrycja Barszczak
Gmina Skoczów
Deadlines:
Published : 12-10-2021 09:36:00
Placing offers : 15-11-2021 09:00:00
Offers opening : 15-11-2021 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 144.4 2021-10-12 09:36:00 Proceeding
TOM I - SWZ+zał. 1-4.zip zip 4381.22 2021-10-12 09:36:00 Proceeding
TOM II - PPU.zip zip 3549.19 2021-10-12 09:36:00 Proceeding
TOM III - OPZ.zip zip 11645.98 2021-10-12 09:36:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 81.3 2021-11-05 12:35:40 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 341.67 2021-11-15 14:40:27 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.pdf pdf 133.11 2021-12-13 14:56:40 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 113.55 2022-01-13 11:42:23 Public message

Announcements

2022-01-13 11:42 Patrycja Barszczak Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-12-13 14:56 Patrycja Barszczak ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WYNI [...].pdf

2021-11-15 14:40 Patrycja Barszczak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-15 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 800 000,00 zł
2021-11-05 12:35 Patrycja Barszczak Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1348