Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP17/2021/PN/BL Kompleksowa dostawa (sprzedaż z usługą dystrybucyjną) energii elektrycznej do obiektów należących do Zamawiającego przez okres 12 miesięcy

Agnieszka Ośka
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu Department: Referat Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 08-10-2021 10:50:00
Placing offers : 05-11-2021 10:00:00
Offers opening : 05-11-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Zamawiający - Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Kompleksowa dostawa (sprzedaż z usługą dystrybucyjną) energii elektrycznej do obiektów należących do Zamawiającego przez okres 12 miesięcy".

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.

- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

 Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- w sprawach formalno-prawnych: Agnieszka Ośka, tel. 56 45 04 926; oraz Monika Rasmus, tel. 56

45 04 915;

- w sprawach merytorycznych: Jakub Staruszkiewicz, tel. 56 45 04 940.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 120.06 2021-10-08 10:50:00 Proceeding

Announcements

2021-11-23 14:05 Agnieszka Ośka Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
2021-11-05 10:38 Agnieszka Ośka Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1010