Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZDP.1/ZP.3310.7.2021 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2021-2022.

Deadlines:
Published : 07-10-2021 14:30:00
Placing offers : 15-10-2021 10:00:00
Offers opening : 15-10-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Powiat Stargardzki, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 13/15, 73 – 110 Stargard, zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2021-2022.


UWAGA: 

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza złożyć ofertę na kilka części, należy wypełnić i podpisać dla każdej z tych części odpowiedni formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1a-1d do SWZ, a wszystkie formularze spakować w jedną ofertę składaną poprzez Platformę Zakupową.W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 204.13 2021-10-07 14:30:00 Proceeding
2. SWZ.pdf pdf 339.51 2021-10-07 14:30:00 Proceeding
3. SWZ ZAŁĄCZNIKI 1-6.docx docx 85.86 2021-10-07 14:30:00 Proceeding
ST.zip zip 585.86 2021-10-08 09:49:26 Proceeding
7. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 114.13 2021-10-15 11:40:55 Public message
15. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 1392.26 2021-10-25 12:20:37 Public message

Announcements

2021-10-25 12:20 Magdalena Janiak W załączeniu Zamawiający przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w poszczególnych częściach przedmiotowego postępowania.

15. zawiadomienie o [...].pdf

2021-10-15 11:40 Magdalena Janiak W załączeniu Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

7. Informacja z otw [...].pdf

2021-10-15 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zadania dysponuje kwotą w wysokości 651 000,00 zł brutto, w tym:
Część 1 zamówienia - 198 000,00 zł brutto
Część 2 zamówienia - 173 000,00 zł brutto
Część 3 zamówienia - 134 000,00 zł brutto
Część 4 zamówienia - 146 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 349