Proceeding: DT.26.11.2021.P-11 Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 0735T Hultajka – Wysiadłów oraz budowę / przebudowę przejść dla pieszych na ul. Różanej w Sandomierzu.

Deadlines:
Published : 05-10-2021 14:17:00
Placing offers : 15-10-2021 08:00:00
Offers opening : 15-10-2021 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZx.zip zip 187.81 2021-10-05 14:17:00 Proceeding
08d987f1-75dc-d31e-fe7c-080001c7d5ce.pdf pdf 121.32 2021-10-05 14:17:00 Proceeding
SWZmodyfikacja.docx docx 73.14 2021-10-07 10:00:54 Public message
Zmianie uległ Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 13.18 2021-10-07 10:00:54 Public message
zmiana ogłoszenia.pdf pdf 38.81 2021-10-07 10:00:54 Public message
20211015142839972.pdf pdf 104.19 2021-10-15 14:29:21 Public message

Announcements

2021-10-15 14:29 Zarząd Dróg Zbiorcze zestawienie ofert

20211015142839972.pd [...].pdf

2021-10-15 08:00 Buyer message Na realizację zadania Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę :
Część 1: 39 304,99 PLN
Część 2: 113 749,99 PLN
2021-10-07 10:00 Zarząd Dróg Zamawiający działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019r. poz. 2019) informuje o zmianie treści SWZ. oraz o przedłużeniu terminu składani ofert do 15.10.2021r.
Zmiany dotyczą załącznika nr 2 do SWZ: „Opis Przedmiotu zamówienia”.:
Wprowadzone zostały następujące zmiany:
W części 2: Budowa / przebudowa przejść dla pieszych na:
- skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1048T ul. Różana – z droga gminną ul. Szczęśliwa w Sandomierzu,
- skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1047T ul. Wojska Polskiego – z droga gminną ul. Gołębicka w Sandomierzu,
- skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1048T ul. Różana – z droga gminną ul. Wąska w Sandomierzu,
- skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1048T ul. Różana – z droga gminną ul. Harcerska w Sandomierzu,
- skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1048T ul. Różana – z droga gminną ul. M. Skłodowskiej w Sandomierzu,
- drodze powiatowej nr 1047T ul. Wojska Polskiego
W pkt. B ppkt. 24
Było: „ – przebudowa nawierzchni jezdni w obrębie oddziaływania przejścia”
Jest: „- wymiana konstrukcji nawierzchni dedykowanego oświetlenia dla pieszych”

W pkt. B ppkt. 25
Było: „ – przebudowa nawierzchni oraz chodników w obrębie oddziaływania przejścia”
Jest: „- wymiana konstrukcji nawierzchni jezdni oraz chodników w obrębie odziaływania przejścia”

W pkt. B ppkt. 41
Było: „ – na przekroju podłużnym pokazania niwelety drogi, lokalizację zjazdów, lokalizację skrzyżowań, lokalizacją przepustów drogowych i rowów wraz z ich rzędnymi”
Jest: „-na profilu podłużnym pokazania niwelety drogi, lokalizację zjazdów, lokalizację skrzyżowań, lokalizację przepustów drogowych i rowów wraz z ich rzędnymi”
oraz wprowadzono dodatkowy zapis: „na przekrojach poprzecznych warstw konstrukcyjnych ze wskazaniem rodzaju warstwy i jej grubości”
W pkt. B ppkt. 45
Było: „Wykonawca zobowiązany jest opracować kosztorys inwestorski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Kosztorys inwestorski oraz ofertowy należy przekazać Zamawiającemu w 1 egzemplarzu oraz w formie elektronicznej edytowalnej”
Jest: „Wykonawca zobowiązany jest opracować kosztorysy inwestorskie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na każde zadanie osobno tj. sześć sztuk oraz jeden zbiorczy obejmujący zakresem cały odcinek drogi powiatowej.
Kosztorysy inwestorskie oraz ofertowy należy przekazać Zamawiającemu w 1 egzemplarzu oraz w formie elektronicznej edytowalnej”
Kierownik Zamawiającego.

SWZmodyfikacja.docx

Zmianie uległ Załącz [...].docx

zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 245