Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS-ZP/CM/351-40/2021 TP/U Przygotowanie i organizacja dwóch konferencji dla członków zrzeszonych w Mazowieckim Związku Stowarzyszeń Abstynenckich na terenie województwa mazowieckiego

Deadlines:
Published : 05-10-2021 13:47:00
Placing offers : 13-10-2021 10:00:00
Offers opening : 13-10-2021 11:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08d983e4-9fbf-7f44-fe7c-080001c7a79d.pdf pdf 144.21 2021-10-05 13:47:00 Proceeding
SWZ 351-40-2021.pdf pdf 931.77 2021-10-05 13:47:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia 351-40-2021.pdf pdf 639.96 2021-10-05 13:47:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy część 1 351-40-2021.pdf pdf 711.19 2021-10-05 13:47:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy część 2 351-40-2021.pdf pdf 539.71 2021-10-05 13:47:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy 351-40-2021.docx docx 40.23 2021-10-05 13:47:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy 351-40-2021.DOCX DOCX 28.71 2021-10-05 13:47:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz usług odnoszących się do warunków udziału w postępowaniu 351-40-2021.docx docx 20.48 2021-10-05 13:47:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz usług odnoszących się do kryteriów oceny ofert 351-40-2021.docx docx 23.57 2021-10-05 13:47:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej 351-40-2021.docx docx 37.11 2021-10-05 13:47:00 Proceeding
Odpowiedź na pytania 351-40-2021 11.10.2021 r.pdf pdf 476.53 2021-10-11 10:36:05 Public message
Informacja o kwocie 351-40-2021.pdf pdf 471.02 2021-10-13 09:00:30 Public message
Informacja z otwarcia ofert 351-40-2021.pdf pdf 494.79 2021-10-14 08:56:55 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 351-40-2021.pdf pdf 503.38 2021-10-25 11:44:23 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 351-40-2021.pdf pdf 504.32 2021-10-28 11:31:23 Public message

Announcements

2021-10-28 11:31 Cezary Maliszewski Szanowni Państwo,
w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty w części 2, Zamawiający w załączeniu przesyła stosowne pismo.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-10-25 11:44 Cezary Maliszewski Szanowni Państwo,
w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty w części 1, Zamawiający w załączeniu przesyła stosowne pismo.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-10-14 08:56 Cezary Maliszewski W związku z otwarciem ofert, Zamawiający w załączeniu przesyła stosowne pismo.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-13 09:00 Cezary Maliszewski W związku ze zbliżającym się terminem otwarcia ofert, Zamawiający w załączeniu przesyła stosowne pismo.

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-10-11 10:36 Cezary Maliszewski W związku z zadaniem pytań przez Wykonawców, Zamawiający w załączeniu przesyła stosowne pismo.

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 752