Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa polimeru do stacji odwadniania osadu na Oczyszczalni Ścieków MPW i K Sp. z o.o. w Lęborku.

Deadlines:
Published : 01-10-2021 12:04:00
Placing offers : 03-12-2021 12:00:00
Offers opening : 03-12-2021 12:15:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu przeprowadzanego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych”.

Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej: https://bip.wodociagi.lebork.pl/mpwik-lebork-1/przetargi.


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Dostawa polimeru do stacji odwadniania osadu na Oczyszczalni Ścieków  MPW i K sp. z o.o. w Lęborku”.

TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

Termin składania ofert upływa dnia 03-12-2021 r. o godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi 03-12-2021 r. o godz.12.15 w siedzibie Zamawiającego, pok.109.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.  

W sprawach merytorycznych: Alicja Pakuła, tel. (59) 863 47 74, email: alicja.pakula@wodociagi.lebork.pl.

w sprawach proceduralnych: Adam Stenka, tel. (59) 863 47 80, email: zamowienia@wodociagi.lebork.pl.  

Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie, bez wskazywania przyczyny.  

W załącznikach do postępowania zamieszczono Specyfikację Przetargową oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2 Druk oferty.pdf pdf 400.64 2021-10-01 12:04:00 Criterion
3 Druk oświadczenia.pdf pdf 392.67 2021-10-01 12:04:00 Criterion
1 Specyfikacja Przetargowa.pdf pdf 2961.55 2021-10-01 12:04:00 Criterion
6 Klauzula RODO.pdf pdf 378.83 2021-10-01 12:04:00 Criterion
4 Druk - oświadczenie RODO.pdf pdf 394.33 2021-10-01 12:04:00 Criterion
5 Projekt umowy.doc doc 144 2021-11-16 08:42:02 Criterion
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 186.71 2021-12-03 14:08:53 Public message
Ogłoszenie o wyborze.pdf pdf 208.85 2021-12-07 08:47:44 Public message

Announcements

2021-12-07 08:47 Dział Zamówień OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY NA ZADANIE P.N.
„Dostawa polimeru do stacji odwadniania osadu na Oczyszczalni Ścieków M. P. W. i K. Sp. z o.o. w Lęborku”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Lęborku, ul. Pionierów 2 informuje, że na Wykonawcę ww. zadania wybrano firmę
„ Eko- Chemia ” Barbara Dzikowska Lach, ul. Brzozowa 19,87 - 100 Toruń.

Wartość polimeru potrzebna do uzyskania 1 tony placka o zawartości suchej masy
min
15%: brutto: 95,02 zł

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2021-12-03 14:08 Dział Zamówień Informacja z otwarcia ofert 03.12.2021

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-01 12:04 Dział Zamówień Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prosi Wykonawców, o dostarczanie ofert do siedziby Spółki za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork lub poczty kurierskiej, w związku z ogłoszonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia. Powyższe jest podyktowane ograniczeniem ryzyka związanego z występowaniem wirusa COVID-19.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa polimeru do stacji odwadniania osadu na Oczyszczalni Ścieków MPW i K Sp. z o.o. w Lęborku. Cena wg oferty. 1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6366 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

2 Druk oferty.pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wygenerowany wydruk: z właściwego rejestru albo z CEIDG. - Proszę załączyć dokument pobrany z rejestru, jako plik w formacie pdf. Attachment required (0)
3 Oświadczenie. - Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required

3 Druk oświadczenia. [...].pdf

(0)
4 Oświadczenie RODO. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf., gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe innych osób.

4 Druk - oświadczeni [...].pdf

(0)
5 Pełnomocnictwo. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf., określający zakres pełnomocnictwa (pełnomocnictwo rodzajowe). (0)
6 Oświadczenie o przeprowadzonych badaniach technicznych. - Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required (0)
7 Zapoznałem się ze Specyfikacją i akceptuję warunki w niej zawarte. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE.

1 Specyfikacja Przet [...].pdf

(0)
8 Akceptuję postanowienia załączonego do Specyfikacji projektu umowy. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE.

5 Projekt umowy.doc

(0)
9 Zapoznałem się z REGULAMINEM - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. (0)
10 Zapoznałem się z klauzulą RODO - Proszę potwierdzić TAK lub NIE.

6 Klauzula RODO.pdf

(0)
Unlock the form

The number of page views: 820