Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZ/05/D/PN/2021 Dostawa dwóch sztuk wielofunkcyjnego urządzenia jednoosiowego z osprzętem do zamiatania i zimowego utrzymania alejek na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.”

Deadlines:
Published : 29-09-2021 15:44:00
Placing offers : 07-10-2021 09:00:00
Offers opening : 07-10-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.pdf pdf 113.34 2021-09-29 15:44:00 Proceeding
Zalacznik nr 4 projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 185.4 2021-09-29 15:44:00 Proceeding
Zalacznik nr 5 opis przedmiotu zamowienia.pdf pdf 98.14 2021-09-29 15:44:00 Proceeding
Załącznik nr 2.pdf pdf 94.88 2021-09-29 15:44:00 Proceeding
Załącznik nr 3.pdf pdf 95.34 2021-09-29 15:44:00 Proceeding
Ogloszenie o zamowieniu 08d98340-0531-97bc-fe7c-080001c7a289.pdf pdf 133.19 2021-09-29 15:44:00 Proceeding
SWZ pdf.pdf pdf 8481.21 2021-09-30 10:50:16 Proceeding
SWZ.pdf pdf 339.32 2021-09-30 10:50:16 Proceeding
Informacja o kwocie.pdf pdf 217.72 2021-10-07 08:43:48 Public message
Zawiadomienie o unieważneiniu postępowania.pdf pdf 354.44 2021-10-18 11:18:21 Public message

Announcements

2021-10-18 11:18 Joanna Szykowska Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w związku z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 2019 ze zm.) Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., zawiadamia o unieważnieniu ww. postępowania o udzielenie zamówienia.
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 255 pkt 1 ww. ustawy Zamawiajacy unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający w dniu 29.09.2021r wszczął postępowanie w trybie podstawowym na ww. przedmiot zamówienia zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy, poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu o numerze 2021/BZP 00196800/01 oraz na swojej stronie internetowej. Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, tj.
do 07.10.2021r godz. 9:00 nie złożono żadnej oferty.
Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp. Powołany przepis wskazuje obligatoryjny sposób zachowania Zamawiającego, nie pozostawiające w tym zakresie sfery dowolności.
Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ww. ustawy Zamawiajacy udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w art. 260 ust. 1 na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-10-07 08:43 Joanna Szykowska Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie. [...].pdf

2021-09-30 09:14 Joanna Szykowska W dniu 30.09.2021 r. dołączono do dokumentacji skan Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 311