Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS-ZP/PR/351-30/2021 TP/U/S Organizacja trzech edycji dwudniowych szkoleń stacjonarnych pt. „STOP przemocy”

Deadlines:
Published : 10-09-2021 14:23:00
Placing offers : 20-09-2021 10:00:00
Offers opening : 20-09-2021 10:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 


Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00 SWZ.pdf pdf 959.58 2021-09-10 14:23:00 Proceeding
02 Zał. nr 2. OPZ.pdf pdf 687.6 2021-09-10 14:23:00 Proceeding
03 Zał. nr 3. Postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.pdf pdf 576.71 2021-09-10 14:23:00 Proceeding
08d97420-23fe-0164-053b-190001fd9414.pdf pdf 147.22 2021-09-10 14:23:00 Proceeding
08 Zał. nr 8. Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej ....doc doc 99.5 2021-09-10 14:23:00 Criterion
07 Zał. nr 7 wykaz osób kryterium 2.doc doc 26.55 2021-09-10 14:23:00 Criterion
06 Zał. nr 6 wykaz osób.docx docx 25.42 2021-09-10 14:23:00 Criterion
05 Zał. nr 5. Wykaz usług.docx docx 22.11 2021-09-10 14:23:00 Criterion
04 Zał. nr 4. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.DOCX DOCX 30.09 2021-09-10 14:23:00 Criterion
01 Zał. nr 1. Formularz ofertowy.docx docx 41.41 2021-09-17 12:08:31 Criterion
2021-09-20 Otwarcie ofert.pdf pdf 667.19 2021-09-20 14:12:26 Public message
2021-09-29 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 351-30.pdf pdf 586.77 2021-09-29 11:37:02 Public message

Announcements

2021-09-29 11:37 Piotr Ratajczyk Działając na podstawie art. 253 ust. 2, czyniąc jednocześnie zadość art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129.), dalej: „ustawa Pzp”, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na organizację trzech edycji dwudniowych szkoleń stacjonarnych pt. „STOP przemocy” (ID 506383). (nr referencyjny postępowania - MCPS-ZP/PR/351-30/2021 TP/U).

2021-09-29 Informacj [...].pdf

2021-09-20 14:12 Piotr Ratajczyk Dotyczy: o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonym w: TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI na organizację trzech edycji dwudniowych szkoleń stacjonarnych pt. „STOP przemocy” (ID 506383).
Zamawiający działając w trybie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129.), zwanej dalej „ustawą”, informuje, że:
1. Otwarcie ofert odbyło się za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego.
2. Do wyznaczonego terminu składania ofert, złożono 3 oferty (trzy) oferty.
3. Zestawienie ofert w załączeniu

2021-09-20 Otwarcie [...].pdf

2021-09-20 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 100 000,00 PLN Brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 Brutto)

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Formularz ofertowy - Załącznik nr 1. do SWZ. Formularz ofertowy. Attachment required

01 Zał. nr 1. Formul [...].docx

(0)
2 Oświadczenie Wykonawcy - podmiotowe środki dowodowe. - Załącznik nr 4. do SWZ. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Attachment required

04 Zał. nr 4. OŚWIAD [...].DOCX

(0)
3 Wykaz usług składany w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej - podmiotowe środki dowodowe. - Załącznik nr 5. do SWZ. Wykaz usług polegających na przygotowaniu i realizacji seminarium, szkoleń lub warsztatów. Attachment required

05 Zał. nr 5. Wykaz [...].docx

(0)
4 Wykaz osób składany w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej- podmiotowe środki dowodowe. - Załącznik nr 6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Attachment required

06 Zał. nr 6 wykaz o [...].docx

(0)
5 Informacja składana w celu uzyskania dodatkowych punktów w kryterium nr 2 „Doświadczenie trenera” - przedmiotowe środki dowodowe. - Załącznik nr 7. Informacja dotycząca trenerów składana w celu uzyskania dodatkowych punktów w kryterium nr 2 „Doświadczenie trenera”

07 Zał. nr 7 wykaz o [...].doc

(0)
6 Oświadczenie o grupie kapitałowej. - Załącznik nr 8. do SWZ. Składany na wezwanie Zamawiającego.

08 Zał. nr 8. Oświad [...].doc

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 531