Proceeding: DzAI/282/27/21 Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. Modernizacja i adaptacja na cele kulturalno – edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu” realizowanego w ramach projektu Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu

Deadlines:
Published : 06-09-2021 10:49:00
Placing offers : 15-09-2021 08:00:00
Offers opening : 15-09-2021 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.doc doc 193.5 2021-09-06 10:49:00 Proceeding
Formularz oferty - załącznik nr 1.docx docx 88.81 2021-09-06 10:49:00 Proceeding
Wykaz osób - załacznik nr 2.docx docx 84.93 2021-09-06 10:49:00 Proceeding
Wzór umowy - załącznik nr 3.docx docx 111.9 2021-09-06 10:49:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 149.12 2021-09-15 15:34:44 Public message
Informacja o wyborze oferty — strona.pdf pdf 151.1 2021-09-16 13:16:52 Public message

Announcements

2021-09-16 13:16 ANNA RZESZOTARSKA W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-09-15 15:34 ANNA RZESZOTARSKA Informacja z otwarcia ofert
w postępowaniu na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. Modernizacja i adaptacja na cele kulturalno – edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu” realizowanego w ramach projektu Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu
Znak sprawy: DzAI 282/27/21

w załączeniu do wiadomości

Informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. "Modernizacja i adaptacja na cele kulturalno – edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu” 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. „Modernizacja i adaptacja na cele kulturalno – edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu” realizowanego w ramach projektu Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanego projektu budowlanego oraz z ustawy z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm) 2. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest powołać na własny koszt zespół inspektorów w branżach: konsturkcyjno - budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. 3. Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 71247000-1 – nadzór nad robotami budowlanymi 71520000-9 – usługi nadzoru budowlanego 4. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora nadzoru określony jest w Zapytaniu ofertowym oraz we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Zgodnie z warunkami opisanymi w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Od dnia podpisania umowy do dnia dokonania odbioru końcowego i rozliczenia fakturą końcową robót, dla których sprawowany jest nadzór inwestorski Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami Zapytania ofertowego oraz projektu Umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oferta - 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/mwmskansen 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego . 3. Do oferty należy załączyć: 1) w celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału Zamawiający żąda wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia – sporządzonego wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego,; 2) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru; 3) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (0)
Unlock the form

The number of page views: 293