Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00152056/01 ZP/6/2021 Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania pustostanów (dawnych budynków mieszkalnych z piwnicami i poddaszami nieużytkowymi) na cele mieszkaniowe z funkcjami techniczno-pomocniczymi oraz na funkcję usługową, wraz z przebudową strefy wejściowej i infrastrukturą techniczną przy ul. Mariackiej 30, 32, 34 w Katowicach

Deadlines:
Published : 18-08-2021 10:32:00
Placing offers : 16-09-2021 10:00:00
Offers opening : 16-09-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 127.34 2021-08-18 10:32:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 3524.36 2021-08-18 10:32:00 Proceeding
ZAL13_PROJEKT BUDOWLANY.zip zip 385956.44 2021-08-18 10:32:00 Proceeding
ZAL 1-12,14.zip zip 5489.84 2021-08-18 10:32:00 Proceeding
ZAL15_1_KTBS ARCHITEKTURA I PZ PDF_1.zip zip 232789.64 2021-08-18 10:32:00 Proceeding
ZAL15_2_KTBS ARCHITEKTURA I PZ PDF_2.zip zip 475269.34 2021-08-18 10:32:00 Proceeding
ZAL15_3_KTBS PW KONSTRUKCJA.zip zip 88183.88 2021-08-18 10:32:00 Proceeding
ZAL15_4_KTBS PW INSTALACJE i ZIELEŃ.zip zip 309216.91 2021-08-18 10:32:00 Proceeding
ZAL16_STWIORB.zip zip 7482.06 2021-08-18 10:32:00 Proceeding
ZAL17_PRZEDMIARY.zip zip 4261.16 2021-08-18 10:32:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 55.65 2021-08-30 13:22:53 Public message
odpowiedź na pytanie nr 1.pdf pdf 256.02 2021-08-30 13:13:15 Public message
załącznik nr 3 do SWZ (wykaz robót budowlanych)_ver2.docx docx 31.01 2021-08-31 07:14:26 Public message
odpowiedź na pytanie nr 2.pdf pdf 74.82 2021-09-09 08:31:21 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu_2.pdf pdf 58.12 2021-09-09 08:35:24 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 53.84 2021-09-16 10:54:29 Public message

Announcements

2021-09-16 10:54 Mariusz Hyliński Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-09-16 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego kwotę w wysokości 16 000 000,00 zł brutto
2021-09-09 08:35 Mariusz Hyliński zamawiający zawiadamia o zmianie treści rozdziału 8 część I punkt 1 SWZ.
Zmiana polega na doprecyzowaniu definicji pojęcia "stan deweloperski" i "stan pod klucz".
W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-09-09 08:31 Mariusz Hyliński odpowiedź na na pytanie nr 2 do SWZ

odpowiedź na pytanie [...].pdf

2021-08-31 07:14 Mariusz Hyliński zamawiający w związku ze zmianą treści rozdziału 8 część I punkt 1 SWZ w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w załączeniu przekazuje dostosowany do aktualnej treści SWZ załącznik nr 3 do SWZ (wykaz robót budowlanych)_ver2.

załącznik nr 3 do SW [...].docx

2021-08-30 13:22 Mariusz Hyliński zamawiający zawiadamia o zmianie treści rozdziału 8 część I punkt 1 SWZ "Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:" zdolności technicznej i zawodowej:

treść pkt 1) a) po zmianie:

1) zdolności technicznej lub zawodowej;

Dla potwierdzenia spełnienia tego warunku wykonawca jest zobowiązany wykazać, że:


„a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie (2) umowy na roboty budowlane,
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (itp.3 pkt. 7) z których każda (odrębnie) spełnia łącznie wszystkie niniejsze warunki:
- budowa, przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku lub zespołu budynków w standardzie „deweloperskim” lub pod „klucz” i powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2000 m² oraz wartość robót budowlanych w zakresie umowy co najmniej 8.000.000 zł gross (słownie: osiem milionów złotych brutto) dla którego (a w przypadku zespołu budynków – dla których) uzyskano pozwolenie na użytkowanie
* przez „umowę” rozumie się jeden kontrakt, w ramach którego wykonawca realizował roboty budowlane (wraz
z ewentualnymi aneksami i zmianami)
* przez „budowę, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę” rozumie się wzniesienie obiektu od podstaw lub odbudowę, przebudowę , rozbudowę, nadbudowę istniejącego budynku
* przez „powierzchnię użytkową” rozumie się powierzchnie budynku lub zespołu budynków wznoszonych ramach jednego kontraktu
* przez „wartość robót budowlanych” rozumie się wartość wyłącznie robót budowlanych, bez świadczeń dodatkowych, usług, dostaw wyposażenia, itp. (jeśli wchodziły w zakres umowy)
* przez „standard deweloperski” rozumie się wykonanie w obiekcie co najmniej prac obejmujących:
- montaż ścian działowych,
- montaż drzwi wejściowych do mieszkania,
- montaż okien z parapetami,
- wykonanie podstawowych instalacji (elektrycznej zakończonej kostkami elektrycznymi, grzewczej wraz
z grzejnikami, wodno-kanalizacyjnej z zaślepionymi podejściami, wentylacyjnej),
- otynkowanie ścian i sufitów,
- wykonanie wylewek podłogowych,
bez konieczności wykonania wykończenia ścian i podłóg oraz dostarczenia i montażu elementów białego montażu
* przez „standard pod klucz” rozumie się wykonanie w obiekcie co najmniej prac obejmujących:
- wszystkie prace z zakresu standardu developerskiego,
- wykonanie wylewek, montaż paneli podłogowych, wykończenie płytkami ceramicznymi / gresowymi, montaż listew wykończeniowych,
- wykończenie ścian i sufitów tynkami przygotowanymi do malowania wraz z dwukrotnym pomalowaniem farbą akrylową w kolorze białym,
- wykończenia ścian i posadzek pomieszczeń higieniczno-sanitarnych płytkami ceramicznymi / gresowymi
o parametrach określonych w PFU wraz z białym montażem,
- montaż osprzętu elektrycznego (gniazdka, łączniki, punkty oświetleniowe zakończone kostką),
- montaż drzwi wewnętrznych
bez konieczności umeblowania lokalu.”
pozostałe zapisy SWZ w tym pozostałe zapisy rozdziału 8 nie uległy zmianie

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-08-30 13:13 Mariusz Hyliński odpowiedź na na pytanie nr 1 do SWZ

odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1870