Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 262-4/2021 Przebudowa nawierzchni dziedzińca i ciągów komunikacyjnych w ramach realizacji zadania Wykonanie nawierzchni i ogrodzenia wewnętrznego placu pomiędzy budynkami kampusu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Deadlines:
Published : 13-08-2021 13:41:00
Placing offers : 30-08-2021 10:00:00
Offers opening : 30-08-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 158.92 2021-08-13 13:41:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 685.65 2021-08-13 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 1198.62 2021-08-13 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 1106.99 2021-08-13 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 11a do SWZ - projektowane postanowienia umowy cz.2.pdf pdf 990.51 2021-08-13 13:41:00 Proceeding
Załączniki nr 1-9 edytowalne.docx docx 62.8 2021-08-13 13:41:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.7z 7z 24642.16 2021-08-13 13:41:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.73 2021-08-17 10:38:55 Public message
Odpowiedź na pytania i zmiana treści SWZ.pdf pdf 423.48 2021-08-17 10:38:55 Public message
Wyjaśnienie treści SWX II.pdf pdf 435.16 2021-08-24 10:48:06 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 413 2021-08-30 13:21:26 Public message
UNIEWAŻNIENIE.pdf pdf 408.93 2021-09-01 08:27:29 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf pdf 422.63 2021-09-07 11:27:40 Public message

Announcements

2021-09-07 11:27 Ewa Świątek W załączeniu przekazuję informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu dla części 1

Ewa Świątek

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2021-09-01 08:27 Ewa Świątek Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie Części 2.
Do upływu terminu przewidzianego na składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

UNIEWAŻNIENIE.pdf

2021-08-30 13:21 Ewa Świątek W załączeniu, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-30 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Część 1 - 521 248,48; Część 2 - 18 450,00
2021-08-24 10:48 Ewa Świątek Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2021-08-17 10:38 Ewa Świątek Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu.
W konsekwencji dokonano zmian treści SWZ i Ogłoszenia o zamówieniu - w załączeniu

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 413