Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Gierymskiego - nowej w Lęborku

Justyna Kowalska
Urząd Miasta Lębork Department: Wydział Realizacji Inwestycji (RI)
Deadlines:
Published : 11-08-2021 13:46:00
Placing offers : 23-08-2021 12:00:00
Offers opening : 23-08-2021 12:05:00
Procedure: Zapytanie o cenę
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 828.3 2021-08-11 13:46:00 Proceeding
Zał Nr 1 Mapa poglądowa - przebieg ulicy.pdf pdf 620.98 2021-08-11 13:46:00 Proceeding
Zał Nr 2 Koncepcja - rysunek.pdf pdf 698.2 2021-08-11 13:46:00 Proceeding
Zał Nr 2 Koncepcja - tekst.pdf pdf 372.64 2021-08-11 13:46:00 Proceeding
Zał Nr 3 PROJEKT UMOWY.odt odt 20.84 2021-08-11 13:46:00 Proceeding

Announcements

2021-08-23 12:30 Justyna Kowalska Dzień dobry,
W postępowaniu wpłynęły 4 oferty:
Nazwa oferenta Cena oferty net (PLN) gross (PLN)
Green Cities Infrastructure sp. z o.o. Gdańsk 60 050,00 73 861,50
SZPILEWICZ ARCHITEKCI Lębork 47 000,00 57 810,00
Biuro Projektów Elektroenergetycznych Gdańsk 50 000,00 61 500,00
NEOX Sp. z o.o. Gdańsk 35 400,00 43 524,00

Informację o wyborze oferenta przekażę jutro (wtorek 24.08.2021r.)
Z poważaniem,
Justyna Kowalska
Urząd Miejski w Lęborku
Wydział Realizacji Inwestycji

2021-08-19 08:27 Justyna Kowalska Dzień dobry,
poniżej zamieszczam złożone zapytanie do zamówienia oraz odpowiedź:
"Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1. w jaki sposób należy przewidzieć odwodnienie projektowanej drogi - czy do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej? Czy wystąpi konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?
2. czy w cenie oferty należy uwzględnić projekt kanału technologicznego?
3. szerokość działki przewidzianej na drogę wynosi 8m - proszę o informację czy droga ma być wyposażona w chodniki po obu stronach, po jednej stronie, czy wcale oraz jak umieścić słupy oświetleniowe.
4. W działce przewidzianej pod budowę drogi ułożony jest gazociąg i sieć elektryczna. Proszę o potwierdzenie, że w cenie należy uwzględnić koszt projektu przełożenia sieci jeśli zajdzie taka konieczność np. w związku z posadowieniem słupów oświetleniowych.
5. w związku z wymogiem zaprojektowania ronda na skrzyżowaniu z ul. Pułaskiego w kolizji znajdą się sieci: telekomunikacyjna, gazowa, energetyczna średniego napięcia. Proszę o potwierdzenie, że cena oferty ma obejmować projekt przebudowy w tych branżach."
Ad.1. Sposób odwodnienia zaproponuje projektant kierując się analizą kosztów rozwiązania.
Ad.2. Tak, lub koszt uzyskania zwolnienia z jego budowy.
Ad.3. Szczegółowy zakres zagospodarowania pasa drogowego zostanie uzgodniony z wybranym projektantem na podstawie jego propozycji.
Ad.4. Potwierdzany
Ad.5. Potwierdzamy, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)

The number of page views: 706