Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NI.2810.47.2021-ZOF Kompleksowe zaprojektowanie, zbudowanie oraz wdrożenie i uruchomienie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej

Deadlines:
Published : 10-08-2021 10:49:00
Placing offers : 10-08-2021 11:43:47
Offers opening : 10-08-2021 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Postępowanie prowadzi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

  • Formularz oferty  (Załącznik nr 2) w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego:  podpisem kwalifikowanym elektronicznym,        podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
  • Jeśli umocowanie do podpisania zobowiązania w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG), Wykonawca zobowiązany jest załączyć stosowne pełnomocnictwo

Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

Załączniki do postępowania:

1) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

2) Formularz Oferty

3) Wzór Umowy

4) Wzór Oświadczenia o poufności (oświadczenie będzie wymagane przed podpisaniem umowy)

5) Klauzula informacyjna (RODO)


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty lub unieważnieniem.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 77 4416116

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 


Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zal_1_Opis_PZ.pdf pdf 665.96 2021-08-10 10:49:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_Of.doc doc 83 2021-08-10 10:49:00 Proceeding
Zal_3_WZ_UMOWY.pdf pdf 273.13 2021-08-10 10:49:00 Proceeding
Zal_4_WZ_OOP.docx docx 18.29 2021-08-10 10:49:00 Proceeding
Zal_5_Klauzula informacyjna (RODO).pdf pdf 253.18 2021-08-10 10:49:00 Proceeding

Announcements

2021-08-10 11:43 Anna Gąska Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Anulowano z uwagi na błąd w terminie składania ofert.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Kompleksowe zaprojektowanie, zbudowanie oraz wdrożenie i uruchomienie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2797 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - a) do dnia 31.08.2021 r. - przedstawienie projektu graficznego strony b) do dnia 15.11.2021 r. - wykonanie całości prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy. Proszę potwierdzić wpisując "akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 367