Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.68.2021.ZP2 Projekt ul. Rumiankowej w Zielonce w ramach zadania inwestycyjnego pn. Projekt i budowa ul. Rumiankowej w Zielonce

Katarzyna Mazur-Skoczylas
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 04-08-2021 15:03:00
Placing offers : 16-08-2021 10:00:00
Offers opening : 16-08-2021 10:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Wzór umowy.docx docx 53.69 2021-08-04 15:03:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe- projekt ul. Rumiankowa w Zielonce.pdf pdf 2323.06 2021-08-04 15:03:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe- projekt ul. Rumiankowa w Zielonce.docx docx 207.56 2021-08-04 15:03:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 5163.13 2021-08-04 15:03:00 Subject of the order
Formularz ofertowy.docx docx 28.79 2021-08-04 15:03:00 Criterion
Oświadczenia.docx docx 20.97 2021-08-04 15:03:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert.zip zip 247.63 2021-08-16 11:31:09 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.zip zip 336.85 2021-08-23 15:07:56 Public message

Announcements

2021-08-23 15:07 Katarzyna Mazur-Skoczylas Nr sprawy: RZP.271.68.2021.ZP2
Białe Błota, dnia 23.08.2021 r.


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.:

Projekt ul. Rumiankowej w Zielonce w ramach zadania inwestycyjnego pn. Projekt i budowa ul. Rumiankowej w Zielonce

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek, ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz z ceną gross 49 200,00 zł

UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Jedyna, niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zapytania ofertowego, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.

Poniżej nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, a także punktacja przyznana poszczególnym ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączna punktacja:

Nr oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty brutto Liczba punktów w kryterium cena
1 Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c.
Agnieszka Szczuraszek-Kostencka,
Paweł Szczuraszek
85-447 Bydgoszcz, ul. Strusia 17 49 200,00 100

Zawiadomienie o wybo [...].zip

2021-08-16 11:31 Katarzyna Mazur-Skoczylas Nr sprawy: RZP.271.68.2021.ZP2
Białe Błota, dnia 16.08.2021 r.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, pn.:
Projekt ul. Rumiankowej w Zielonce w ramach zadania inwestycyjnego pn. Projekt i budowa ul. Rumiankowej w Zielonce
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto:
30 000,00 zł
Termin składania ofert upłynął w dniu 16.08.2021 r. o godzinie 10:00.
Do tego terminu złożono 1 ofertę.
Poniżej zbiorcze zestawienie ofert wraz z informacjami odczytanymi podczas ich otwarcia:

Nr oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty brutto
1 Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c.
Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek
85-447 Bydgoszcz, ul. Strusia 17 49 200,00

Informacja z otwarci [...].zip

2021-08-16 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 30 000,00 zł brutto

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Projekt ul. Rumiankowej w Zielonce w ramach zadania inwestycyjnego pn. Projekt i budowa ul. Rumiankowej w Zielonce Szczegóły w Opisie przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamó [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6679 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Formularz ofertowy.d [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 30.11.2021 r. od daty podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenia - Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące ostateczne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu Attachment required

Oświadczenia.docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 197