Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.64.2021.ZP3 Opracowanie projektu ul. Olszynowej w Łochowie

Joanna Kwiatkowska
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 03-08-2021 11:53:00
Placing offers : 13-08-2021 10:00:00
Offers opening : 13-08-2021 10:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 52 311 17 62  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 2312.56 2021-08-03 11:53:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.docx docx 207.09 2021-08-03 11:53:00 Proceeding
Wzór umowy.docx docx 53.9 2021-08-03 11:53:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 4697.66 2021-08-03 11:53:00 Subject of the order
Formularz ofertowy.docx docx 28.07 2021-08-03 11:53:00 Criterion
Oświadczenia.docx docx 20.91 2021-08-03 11:53:00 Criterion
Informacja z otwarcia.pdf pdf 271.33 2021-08-13 11:50:02 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 200.44 2021-08-13 11:50:02 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 335.28 2021-09-02 11:45:09 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.docx docx 200.2 2021-09-02 11:45:09 Public message

Announcements

2021-09-02 11:45 Joanna Kwiatkowska Nr sprawy: RZP.271.64.2021.ZP3
Białe Błota, dnia 02.09.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.:
Projekt ul. Olszynowej w Łochowie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda
ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn
z ceną gross 68 880,00 zł

UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zapytania ofertowego, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.

Poniżej nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, a także punktacja przyznana poszczególnym ofertom w kryterium oceny ofert:
Nr oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty brutto Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
1 SOCHA Sp. z o.o., ul. J.K. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz 78 105,00 88,19
2 Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek,ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz 84 870,00 81,16
3 Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn 68 880,00 100,00

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2021-08-13 11:50 Joanna Kwiatkowska Nr sprawy: RZP.271.64.2021.ZP3
Białe Błota, dnia 13.08.2021 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, pn.:
Opracowanie projektu ul. Olszynowej w Łochowie
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto:
50 000,00 zł
Termin składania ofert upłynął w dniu 13.08.2021 r. o godzinie 10:00.
Do tego terminu złożono 3 oferty.
Poniżej zbiorcze zestawienie ofert wraz z informacjami odczytanymi podczas ich otwarcia:

Nr oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty brutto
1 SOCHA Sp. z o.o., ul. J.K. Chodkiewicza 15,
85-065 Bydgoszcz 78 105,00
2 Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek,
ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz 84 870,00
3 Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn 68 880,00

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].docx

2021-08-13 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 50 000,00 zł brutto.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowanie projektu ul. Olszynowej w Łochowie Zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamó [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6679 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Formularz ofertowy.d [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 30 listopada 2021 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenia - Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień złożenia ofert oświadczenia stanowiące potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu. Attachment required

Oświadczenia.docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 271