Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WSB.271.1.2021 Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 25.000.000,00 złotych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Łomża w 2021 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów

Elżbieta Stankiewicz
Miasto Łomża
Deadlines:
Published : 30-07-2021 13:59:00
Placing offers : 01-09-2021 09:00:00
Offers opening : 01-09-2021 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 2021-OJS146-387727-pl.pdf pdf 118.52 2021-07-30 13:59:00 Proceeding
SWZ_kredyt_długoterminowy.pdf pdf 849.06 2021-07-30 13:59:00 Proceeding
załączniki 1-3, 5, 6 do SWZ.zip zip 97.1 2021-07-30 13:59:00 Proceeding
e. Załącznik nr 4 - JEDZ.xml xml 130.91 2021-07-30 13:59:00 Proceeding
Opinia RIO - załącznik nr 7 do SWZ.pdf pdf 1293.68 2021-07-30 13:59:00 Proceeding
Zaświadczenie o wyborze Prezydenta (Załącznik nr 8 do SWZ).pdf pdf 100.97 2021-07-30 13:59:00 Proceeding
Zaświadczenie z ZUS (Załącznik nr 9 do SWZ).pdf pdf 114.35 2021-07-30 13:59:00 Proceeding
Zaświadczenie z US (Załącznik nr 10 do SWZ).pdf pdf 629.13 2021-07-30 13:59:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ_18.08.2021.pdf pdf 1965.37 2021-08-18 13:05:21 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ_18.08.2021.docx docx 43.25 2021-08-18 13:05:21 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ_19.08.2021.pdf pdf 805.88 2021-08-19 15:36:45 Public message
Załącznik nr 1 do wyjaśnień z dn. 19.08.2021.pdf pdf 802.83 2021-08-19 15:36:45 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ_19.08.2021.docx docx 18.61 2021-08-19 15:36:45 Public message
informacja z otwarcia ofert 01.09.2021.pdf pdf 186.25 2021-09-01 12:10:55 Public message
Informacja z otwarcia ofert_01.09.2021 werja edytowalna.docx docx 21.29 2021-09-01 12:10:55 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 230.33 2021-10-19 14:08:13 Public message
Informacja o wyborze najkorz oferty - w. edytowalna.pdf pdf 204.98 2021-10-19 14:08:13 Public message

Announcements

2021-10-19 14:08 Elżbieta Stankiewicz Zamawiający w załączeniu zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 25.000.000,00 złotych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Łomża w 2021 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów” nr WSB.271.1.2021.

informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-09-01 12:10 Elżbieta Stankiewicz W załączonych plikach zawarta jest informacja z otwarcia ofert z dnia 01.09.2021 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 25.000.000,00 złotych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Łomża w 2021 roku oraz spłatę zobowiązań
z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów”:

informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].docx

2021-09-01 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2 966 176,90 zł
2021-08-19 15:36 Elżbieta Stankiewicz W załączeniu Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści SWZ:

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Załącznik nr 1 do wy [...].pdf

Wyjaśnienia treści S [...].docx

2021-08-18 13:05 Elżbieta Stankiewicz W załączeniu Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści SWZ:

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Wyjaśnienia treści S [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1116