Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-28/21 Dostawy: stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów z osprzętem, akcesoriów do zabiegów naprawczych - AE/ZP-27-28/21

Deadlines:
Published : 30-07-2021 11:56:00
Placing offers : 02-09-2021 09:00:00
Offers opening : 02-09-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Załączniki do postępowania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz  Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu  

6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

7. Załączniki Nr 4.1 - 4.8 - Wymagania dotyczące parametrów przedmiotu zamówienia  

8. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

9. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w jednolitym dokumencie JEDZAttachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 84 2021-07-30 11:56:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu .pdf pdf 229.74 2021-07-30 11:56:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1094.8 2021-07-30 11:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 69 2021-07-30 11:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 82.58 2021-07-30 11:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.xml xml 117.08 2021-07-30 11:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 42 2021-07-30 11:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.1-4.8.xls xls 91.5 2021-07-30 11:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 43 2021-07-30 11:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.doc doc 43 2021-07-30 11:56:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ .PDF PDF 104.38 2021-08-23 15:04:48 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.PDF PDF 268.24 2021-09-02 09:38:54 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 329.88 2021-09-02 11:30:26 Public message
Informacja o wyborze najk. oferty Platforma.pdf pdf 2320.2 2021-11-04 11:52:46 Public message

Announcements

2021-11-04 11:52 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1-5, 7, informacja o unieważnieniu postępowania w Pakiecie Nr 6.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-09-02 11:30 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2021-09-02 09:38 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].PDF

2021-08-23 15:04 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1286