Proceeding: D.7011.21.7.2021.J „Budowa drogi G na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie” – nadzór inwestorski branży elektrycznej

Jakub Jaskulski
Gmina Miasto Krosno Department: Wydział Drogownictwa
Deadlines:
Published : 30-07-2021 08:12:00
Placing offers : 03-08-2021 09:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

 

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

1.     Opis przedmiotu zamówienia:

1.1.    Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja branżowych robót budowlanych w zakresie sieci elektrycznych oraz kanału technologicznego na zadaniu pn.: „Budowa drogi G na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie”.

zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in.:

1)    ustawa Prawo Budowlane (t. j. Dz.U.2019.1186 z późn. zm.);

2)    ustawa o drogach publicznych (t. j. Dz.U.2018.2068 z późn. zm.);

3)    rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz.U.2016.124 z pózn. zm.);

4)    oraz inne obowiązujące przepisy i normy, według których należy wykonać przedmiot zamówienia.

1.2.    Zakres zadania obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

1.3.    Istniejący stan zagospodarowanie terenu

Aktualne mapy obrazujące lokalizację sieci uzbrojenia podziemnego w rejonie objętym niniejszym opracowaniem można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej: https://krosno.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy.

1.4.    Szczegółowe zakresy robót branży elektrycznej nad którymi będzie sprawowany nadzór na poszczególnych zadaniach  określone zostały w dokumentacji projektowej dostępnej w postępowaniu przetargowym pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/460629

2.   Termin realizacji zamówienia:     

rozpoczęcie prac: od dnia podpisania umowy

zakończenie nadzoru: z dniem końcowego odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach umowy na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa drogi G na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie”. Zamawiający planuje zakończenie robót budowlanych, 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy

 

3. Okres gwarancji:

      Okres gwarancji jakości wykonanych prac wynosi 12 miesięcy.

4. Warunki płatności:

a) Zadanie zostanie rozliczone ryczałtowo na podstawie jednej faktury końcowej po zakończeniu zadania

b) Termin płatności: 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

c)  Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego


5. Termin związania z ofertą:

Wykonawca jest związany z ofertą w terminie 14 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

6.1. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, w szczególności w przypadku braku wystarczających środków finansowych w budżecie miasta,

6.2. Zmiany treści ogłoszenia oraz warunków przetargu,

6.3. Żądania dodatkowych wyjaśnień i informacji od Wykonawców,

6.4. Poprawy omyłek pisarskich w ofercie w przypadku ich wystąpienia,

6.5. Odwołania przetargu w każdym czasie.

 7. Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści złożonej oferty oraz jej załączników.

 8. Inne postanowienia:

8.1. Umowa na realizację Zamówienia zostanie przygotowana przez Zamawiającego po wyborze Wykonawcy.

8.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.3. Oferent jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie dodatkowe koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

8.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 „Budowa drogi G na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie” – nadzór inwestorski branży elektrycznej Nadzór inwestorski branży elektrycznej 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze przedmiotu zamówienia. Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy, spisany w dniu odbioru przez Zamawiającego kompletnego przedmiotu zamówienia bez uwag. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - rozpoczęcie prac: od dnia podpisania umowy zakończenie nadzoru: z dniem końcowego odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach umowy na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa drogi G na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie”. Zamawiający planuje zakończenie robót budowlanych, 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych. Do oferty należy dołączyć decyzję o nadaniu uprawnień oraz aktualne zaświadczenie z izby inżynierów budownictwa. (0)
Unlock the form

The number of page views: 143