Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PRZ/00006/2021 Zakup kart/karnetów/abonamentów miesięcznych dla pracowników, osób towarzyszących i dzieci dla wybranych podmiotów Sieci Badawczej Łukasiewicz

Deadlines:
Published : 29-07-2021 14:47:00
Placing offers : 10-08-2021 11:00:00
Offers opening : 10-08-2021 11:30:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 174.3 2021-07-29 14:47:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia KARNETY.docx docx 31.43 2021-07-29 14:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowyZK.docx docx 70.91 2021-07-29 14:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do SWZ - Formularz cenowy wraz z zapotrzebowaniem.xlsx xlsx 13.22 2021-07-29 14:47:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 42.55 2021-07-29 14:47:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy.docx docx 43.28 2021-07-29 14:47:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy_12.07.2021.docx docx 43.38 2021-07-29 14:47:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 43.5 2021-07-29 14:47:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1162.18 2021-07-29 14:47:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.87 2021-08-04 13:04:07 Public message
pytania i wyjaśnienia nr 1.pdf pdf 655.47 2021-08-04 13:04:07 Public message
INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA.docx docx 44.49 2021-08-10 10:53:04 Public message
Informacja z otwarcia ofert 2021.docx docx 25.55 2021-08-10 14:24:51 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty-projekt.pdf pdf 567 2021-08-26 15:00:18 Public message
Dodatkowa informacja.pdf pdf 490.32 2021-08-27 13:00:36 Public message
PRZ-6-2021.pdf pdf 147.01 2021-12-07 16:42:06 Public message

Announcements

2021-12-07 16:42 Agnieszka Kamper Szanowni Państwo, w załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania.

PRZ-6-2021.pdf

2021-08-27 13:00 Zbigniew Kusik Szanowni Państwo w załączniku informacje dodatkowe do rozstrzygnięcie postępowaniaz poważaniem Zbigniew Kusik

Dodatkowa informacja [...].pdf

2021-08-26 15:00 Zbigniew Kusik Szanowni Państwo

w załączniku rozstrzygnięcie postępowania


z poważaniem
Zbigniew Kusik

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2021-08-10 14:24 Zbigniew Kusik Szanowni Państwo


w załączeniu przesyłam informację z otwarcia ofert.

Z poważaniem
Zbigniew Kusik

Informacja z otwarci [...].docx

2021-08-10 10:53 Zbigniew Kusik Szanowni Państwo
W załączeniu INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA.


z poważaniem
Zbigniew Kusik

INFORMACJA O KWOCIE [...].docx

2021-08-04 13:04 Zbigniew Kusik Szanowni Państwo
w załączniku wyjaśnienia oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu.

z poważaniem
Zbigniew Kusik

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

pytania i wyjaśnieni [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 880