Proceeding: 510/21/ZP/2021 Zakup sprzętu gastronomicznego i chłodniczego i myjącego w ramach PMT

Awatar Pracownika
Zamówienia Publiczne
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Deadlines:
Published : 27-07-2021 12:02:00
Placing offers : 03-08-2021 09:00:00
Offers opening : 03-08-2021 09:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Opis sposobu przygotowania oferty

1)    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2)    Ofertę należy sporządzić w języku polskim w wersji elektronicznej.

3)   Oferta musi być przesłana za pośrednictwem Platformy Zakupowej (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania) i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie, o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych dołączonych do oferty ( KRS, CEIDG), musi być załączone do oferty.

4)    Oferta i wszelkie wymagane załączniki do oferty po podpisaniu przez Wykonawcę, mogą być przesłane w formie kopii – skanu lub w oryginale podpisane podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym, zaufanym) za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

5)    Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje i dokumenty stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.) pod warunkiem uzasadnienia zastrzeżenia tych informacji nie później niż w terminie składania oferty. Brak uzasadnienia skutkuje ich odtajnieniem.

6)    Na ofertę składają się: wypełniony formularz ofertowy, formularz cenowy, dokumenty rejestrowe, Oświadczenie o podwykonawstwie (jeśli dotyczy), pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zaproszenie do składania ofert.pdf pdf 382.62 2021-07-27 12:02:00 Proceeding
51021ZP2021.zip zip 2089.23 2021-07-27 12:02:00 Proceeding
odpowiedzi.pdf pdf 29.02 2021-07-30 10:37:36 Public message
Rysunek poglądowy rozmieszczenie komór chłodniczych.docx docx 96.51 2021-07-30 10:37:36 Public message
odpowiedzi 2.pdf pdf 36.93 2021-07-30 11:31:33 Public message
510 informacja.pdf pdf 32.77 2021-08-03 09:56:26 Public message
510wog.pdf pdf 39.46 2021-08-27 09:56:45 Public message

Announcements

2021-08-27 09:56 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

510wog.pdf

2021-08-03 09:56 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

510 informacja.pdf

2021-08-03 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia- 80 000,00 zł
2021-07-30 11:31 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi 2

odpowiedzi 2.pdf

2021-07-30 10:37 Zamówienia Publiczne odpowiedzi wraz z załącznikiem

odpowiedzi.pdf

Rysunek poglądowy ro [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 zakup sprzętu gastronomicznego chłodniczego i myjącego - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 30 dni od daty zawarcia umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 262