Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-27/21 Wykonanie zadania pn. „Rozbiórka istniejącego budynku technicznego i budowa budynku administracyjno-technicznego wraz z przebudową istniejącego wjazdu, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki Nr 137/3 i 122/8, obręb 164 przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie” - AE/ZP-27-27/21

Deadlines:
Published : 23-07-2021 15:39:00
Placing offers : 09-08-2021 09:00:00
Offers opening : 09-08-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Załączniki do postępowania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Załącznik Nr 1 - Formularz  Ofertowy

4. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

5. Załącznik Nr 2a - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

7. Załącznik Nr 3a - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu

8. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy

9. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

10. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 

11. Załącznik Nr 6a - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy

12. Załącznik Nr 7 - Wykaz robót budowlanych

13. Załącznik Nr 8 - Wykaz osób

14. Załącznik Nr 9 - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

15. Załącznik Nr 10 - Oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu należnego wynagrodzenia

16. Załącznik Nr 11 - Projekt budowlany branża ARCHITEKTURA

17. Załącznik Nr 12 - Projekt budowlany branża KONSTRUKCJA

18. Załącznik Nr 13 - Projekt budowlany branża SANITARNA

19. Załącznik Nr 14 - Projekt budowlany branża WENTYLACJA

20. Załącznik Nr 15 - Projekt budowlany branża ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

21. Załącznik Nr 16 - Projekt budowlany branża DROGOWA

22. Załącznik Nr 17 - Projekt wykonawczy branża ARCHITEKTURA

23. Załącznik Nr 18 - Projekt wykonawczy branża KONSTRUKCJA

24. Załącznik Nr 19 - Projekt wykonawczy branża SANITARNA

25. Załącznik Nr 20 - Projekt wykonawczy branża WENTYLACJA

26. Załącznik Nr 21 - Projekt wykonawczy branża ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

27. Załącznik Nr 22 - Projekt wykonawczy branża DROGOWA

28. Załącznik Nr 23 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA

29. Załącznik Nr 24 - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych branża SANITARNA

30. Załącznik Nr 25 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża WENTYLACJA

31. Załącznik Nr 26 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

32. Załącznik Nr 27 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża DROGOWA

33. Załącznik Nr 28 - Przedmiar robót branża ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA

34. Załącznik Nr 29 - Przedmiar robót branża SANITARNA

35. Załącznik Nr 30 - Przedmiar robót branża WENTYLACJA

36. Załącznik Nr 31 - Przedmiar robót branża ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

37. Załącznik Nr 32 - Przedmiar robót branża DROGOWA

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 137.3 2021-07-23 15:39:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1014.79 2021-07-23 15:39:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy.doc doc 74 2021-07-23 15:39:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 34.5 2021-07-23 15:39:00 Proceeding
Załącznik Nr 2a.doc doc 33.5 2021-07-23 15:39:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 34.5 2021-07-23 15:39:00 Proceeding
Załącznik Nr 3a.doc doc 33.5 2021-07-23 15:39:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 44 2021-07-23 15:39:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 39 2021-07-23 15:39:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.doc doc 39.5 2021-07-23 15:39:00 Proceeding
Załącznik Nr 6a.doc doc 40 2021-07-23 15:39:00 Proceeding
Załącznik Nr 7.doc doc 128 2021-07-23 15:39:00 Proceeding
Załącznik Nr 8.doc doc 138 2021-07-23 15:39:00 Proceeding
Załącznik Nr 9.doc doc 43.5 2021-07-23 15:39:00 Proceeding
Załącznik Nr 10.doc doc 96.5 2021-07-23 15:39:00 Proceeding
Załączniki Nr 11-32.zip zip 84255.86 2021-07-23 15:39:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.PDF PDF 218.16 2021-08-09 09:07:19 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 275.87 2021-08-09 11:14:09 Public message
Informacja o wyborze najk. oferty Platforma.PDF PDF 542.79 2021-09-01 11:11:12 Public message

Announcements

2021-09-01 11:11 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].PDF

2021-08-09 11:14 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2021-08-09 09:07 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1490