Proceeding: DZP.381.042.2021.DWN Dostawa zestawu do elektrofuzji

Deadlines:
Published : 23-07-2021 14:31:00
Placing offers : 03-08-2021 09:30:00
Offers opening : 03-08-2021 10:00:00
Procedure: Zamówienie z dziedziny nauki
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

zapraszamy do udziału w poniższym postępowaniu

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia dokumentów prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami.zip zip 769.37 2021-07-23 14:31:00 Proceeding
2. Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 459.46 2021-08-03 10:35:57 Public message
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 905.86 2021-08-10 13:31:22 Public message
4. Informacja o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 514.1 2021-08-25 11:39:13 Public message

Announcements

2021-08-25 11:39 Kalina Rożek Informacja o udzieleniu zamówienia

4. Informacja o udzi [...].pdf

2021-08-10 13:31 Kalina Rożek Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

3. Informacja o wybo [...].pdf

2021-08-03 10:35 Kalina Rożek Informacja z otwarcia ofert

2. Informacja z otwa [...].pdf

2021-08-03 09:30 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:133.900,00 PLN

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty i oświadczenia Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 209