Proceeding: ID.271.18.2021 „Ścieżka Kasztelana z tarasami widokowymi” – dokumentacja projektowa

Katarzyna Janik
Gmina Bolków Department: Referat GKŚ
Deadlines:
Published : 26-07-2021 09:38:00
Placing offers : 03-08-2021 09:00:00
Offers opening : 03-08-2021 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.BURMISTRZ BOLKOWA

ul. Rynek 1, 59-420 Bolków

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie przekraczającego równowartości 130.000,00 zł na USŁUGI pn.:

„Ścieżka Kasztelana  z tarasami widokowymi” – dokumentacja projektowa

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją oraz niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami.

W swym zakresie dokumentacja ma obejmować budowę ścieżki spacerowej oraz zagospodarowanie terenu polany będącej częścią działki numer 320/19. W zakres przedmiotowej dokumentacji wchodzi także zagospodarowanie fragmentu terenu znajdującego tuż przy bramie wejściowej do Zamku w Bolkowie .

 

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania koncepcji: do 30 dni od daty podpisania umowy.

Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę lub zaświadczeniem o braku sprzeciwu Organu:  do 120 dni od dnia zawarcia umowy.

 

WARUNKI STAWIANE OFERENTOM:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobą / osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w następujących branżach:

·         konstrukcyjno - budowlana bez ograniczeń,

·         aranżacja zieleni terenów publicznych / architektura krajobrazu,

·         elektryczna.

Projektant musi posiadać doświadczenie w aranżacji inwestycji zbliżonych do przedmiotowej, i udokumentowane minimum 2 zrealizowane dokumentacje projektowe na zadania związane z zagospodarowaniem terenów publicznych, w tym jeden projekt powinien zawierać elementy architektury krajobrazu.

Do oferty należy załączyć oświadczenia, poświadczenia lub referencje potwierdzające wymagane doświadczenie.

Cena ofertowa brutto winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dojazdów, koszty niezbędnych uzgodnień czy pozwoleń.

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:  

Zamawiający wymaga aby Oferent wypełnił formularz ofertowy będący załącznikiem do niniejszego ogłoszenia oraz dołączył wszystkie niezbędne oświadczenia, poświadczenia lub referencje potwierdzające wymagane doświadczenie.


Pełen opis przedmiotu zamówienia, założenia projektowe oraz pozostałe, niezbędne informacje zawarte zostały w ogłoszeniu o zamówieniu oraz formularzu ofertowym, będącymi załącznikami do postępowania

 


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel: 75 74 13 215 wew 210   w godz. pracy Urzędu od 07:00 do 15:00 (pn-pt)

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ID.271.18.2021 - FORMULARZ OFERTOWY - ŚCIEŻKA KASZTELANA Z TARASAMI WIDOKOWYMI - dokumentacja projektowa.doc doc 37 2021-07-26 09:38:00 Proceeding
ID.271.18.2021 - ZAPYTANIE OFERTOWE - ŚCIEŻKA KASZTELANA Z TARASAMI WIDOKOWYMI - dokumentacja projektowa.docx.pdf pdf 237.82 2021-07-26 09:38:00 Proceeding
ID.271.18.2021 - UMOWA - projekt -ŚCIEŻKA KASZTELANA Z TARASAMI WIDOKOWYMI - dokumentacja projektowa.pdf pdf 274.05 2021-07-26 09:38:00 Proceeding
ID.271.18.2021 - KLAUZULA.docx.pdf pdf 99.05 2021-07-26 09:38:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert - protokół z otwarcia.pdf pdf 167.98 2021-08-04 10:17:24 Public message
protokół z wyboru Wykonawcy.pdf pdf 918.5 2021-08-05 14:45:36 Public message

Announcements

2021-08-05 14:45 Katarzyna Janik Dzień dobry,
w załączeniu protokół z wyboru Wykonawcy.

protokół z wyboru Wy [...].pdf

2021-08-04 10:17 Katarzyna Janik Dzień dobry,
w załączeniu przedstawiam informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-30 14:32 Katarzyna Janik Dzień dobry,
W odpowiedzi na zapytanie, które złożone zostało przez platformę zakupową w dniu 30.07.2021 r. do przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu publicznych dla zdania „Ścieżka Kasztelana z tarasami widokowymi” – dokumentacja projektowa o treści:

„Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobą / osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w następujących branżach:
· konstrukcyjno - budowlana bez ograniczeń,
· aranżacja zieleni terenów publicznych / architektura krajobrazu,
· elektryczna.

Informuję, że zgodnie z Prawem Budowlanym art. 14 nie ma uprawnień budowlanych w zakresie aranżacja zieleni terenów publicznych / architektura krajobrazu, czy mamy rozumieć że Zamawiający wymaga projektanta po studiach w kierunku Architektura Krajobrazu? (po tych studniach nie ma możliwości uzyskania uprawnień budowlanych) „

Zamawiający informuje, że wymaga aby Wykonawca posiadał udokumentowane uprawnienia pozwalające na wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2021-07-30 13:17 Katarzyna Janik W odpowiedzi na zapytanie, które złożone zostało przez platformę zakupową w dniu 30.07.2021 r. do przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu publicznych dla zdania „Ścieżka Kasztelana z tarasami widokowymi” – dokumentacja projektowa o treści:
Cyt. zapis wymagań Zamawiającego: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobą / osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w następujących branżach:
· konstrukcyjno - budowlana bez ograniczeń,
· aranżacja zieleni terenów publicznych / architektura krajobrazu,
· elektryczna.
Pytanie: Czy architekta nie musi być w takim temacie jako projektanta? Konstruktor zrobi architekturę, czy elektryk?
Zamawiający informuje, że architekt również musi być w tym temacie jako projektant.
2021-07-30 10:39 Katarzyna Janik W odpowiedzi na zapytania, które złożone zostały przez platformę zakupową w dniu 28.07.2021 r. do przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu publicznych dla zdania„Ścieżka Kasztelana z tarasami widokowymi” – dokumentacja projektowa o treści:

1. w pkt 6 Ogłoszenia o zamówieniu jest zapis o wymaganiach dla oferentów: "Projektant musi posiadać doświadczenie w aranżacji inwestycji zbliżonych do przedmiotowej, i udokumentowane minimum 2 zrealizowane dokumentacje projektowe na zadania związane z zagospodarowaniem terenów publicznych, w tym jeden projekt powinien zawierać elementy architektury krajobrazu."
Czy można zmienić powyższy zapis z Projektanta na Wykonawcę? Nasze biuro wykonywało wielobranżowe projekty związane z publicznymi terenami zieleni.2. Zwracam się z prośba o udostępnienie mapy z planowanym przebiegiem trasy/ obszarem opracowania. Określenie tego obszaru jest istotne dla wyceny prac projektowych czy np. mapy do celów projektowych. Czy w ramach trasy przewidują Państwo elementy informacyjne takie jak tablice (tradycyjne lub multimedialne), grafiki, oznakowanie kierunku zwiedzania etc.
jaki jest zakres zabezpieczenia murów miejskich (remont konserwatorski, projekt wzmocnienia konstrukcji, inny? jak długi odcinek ma zostać zabezpieczony)?Zamawiający informuje:

ad. 1. Zmawiający w przedmiotowym postępowaniu zamawia usługę wykonania dokumentacji technicznej wielobranżowej, czyli usługę świadczoną przez zespół projektowy. Wobec powyższego doświadczenie projektanta w aranżacji inwestycji zbliżonej do przedmiotowej odnosi się do doświadczenia zespołu wielobranżowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Projektant traktowany jest jako Wykonawca.ad. 2

Zamawiający nie dysponuje mapą z planowanym przebiegiem trasy/obszarem opracowania. Ogóle założenia przedsięwzięcia podane zostały w opisie przedmiotu zamówienia, w tym równie informacje na temat planowanych do wbudowania tablic informacyjnych. W postępowaniu Zamawiający zastrzegł, że opracowanie projektu budowlanego winno zostać poprzedzone koncepcją na etapie której określony zostanie ostateczny zakres dokumentacji projektowej.

Pozdrawiam,
Katarzyna Janik

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dokumentacja projektowa W ogłoszeniu 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Zapłata wynagrodzenia nastąpi wyłącznie jednorazowo, po spisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy bez uwag lub protokołu odbioru z usunięcia wad przedmiotu umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto podane na rachunku fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 120 dni od daty podpisania umowy, w tym do 30 dni od podpisania umowy na przedstawienie koncepcji. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty zgodnie z treścią ogłoszenia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 389