Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PU-2380-061-036-058/2021/ML Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej typu kombi-van lub wielozadaniowy pod ambulans kryminalistyczny dla KMP we Wrocławiu

Małgorzata Lenik
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Department: Sekcja do spraw Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 20-07-2021 09:20:00
Placing offers : 07-09-2021 08:30:00
Offers opening : 07-09-2021 08:40:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

1.1. w kwestiach formalnych: pracownik Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP we Wrocławiu – Pani Małgorzata Lenik, tel. 47 8714323;

1.2. w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia lub realizacją przyszłej umowy: pracownik Wydziału Transportu KWP we  Wrocławiu – Pan Artur Zając: tel. 47 8713834.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021-OJS138-366367-pl.pdf pdf 165.66 2021-07-20 09:20:00 Proceeding
SWZ.zip zip 1995.78 2021-07-20 09:20:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.doc doc 92.5 2021-09-07 09:55:40 Public message
wyniki.pdf pdf 349.57 2021-09-09 12:01:45 Public message

Announcements

2021-09-09 12:01 Małgorzata Lenik informacja o unieważnieniu postępowania

wyniki.pdf

2021-09-07 09:55 Małgorzata Lenik informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].doc

2021-09-07 08:30 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Kwota ta wynosi: 170 000,00 zł. gross

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 901