Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.54.2021.KZP Budowa ulicy Ślesińskiej w Łochowicach

Monika Dominikowska
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 16-07-2021 12:15:00
Placing offers : 03-08-2021 10:00:00
Offers opening : 03-08-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Budowa ulicy Ślesińskiej w Łochowicach.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

RZP.271.54.2021.KZP

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

  TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzone jest w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp".

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

   ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie będzie finansowane z budżetu Gminy Białe Błota.

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

Budowa ulicy Ślesińskiej w Łochowicach.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie ulicy Ślesińskiej w Łochowicach wraz z siecią wodociągową w ulicy Ślesińskiej.

Specyfikację Warunków Zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem http://platformazakupowa.pl/pn/bialeblota

 CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

Główny przedmiot:

45233120-6 -  Roboty w zakresie budowy dróg.

 Specyfikacja Warunków Zamówienia zwana jest dalej „SWZ" lub „Specyfikacją".

 Opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w kosztorysie ofertowym oraz tomach II i III niniejszego SWZ.


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 1628.38 2021-07-16 12:15:00 Proceeding
SWZ.zip zip 97244.92 2021-07-16 12:15:00 Proceeding
wyjaśnienia treści SWZ.docx docx 198.67 2021-07-23 12:24:52 Public message
wyjaśnienia treści SWZ z dnia 23.07.2021.pdf pdf 381.98 2021-07-23 12:24:52 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 241.76 2021-08-04 09:10:25 Public message
informacja z otwarcia ofert.docx docx 22.25 2021-08-04 09:10:25 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 179.08 2021-08-06 08:41:18 Public message
unieważnienie.docx docx 22.48 2021-08-06 08:41:18 Public message

Announcements

2021-08-06 08:41 Monika Dominikowska Nr pisma: RZP.271.54.3.2021.KZP
Nr sprawy: RZP.271.54.2021.KZP Białe Błota, dnia 06.08.2021 r.

Dotyczy postępowania pn.:
Budowa ulicy Ślesińskiej w Łochowicach

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (T. j. Dz.U. Z 2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej zwaną ustawą Pzp, zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

Uzasadnienie unieważnienia:
Faktyczne:
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Prawne:
Art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp.

zawiadomienie o unie [...].pdf

unieważnienie.docx

2021-08-04 09:10 Monika Dominikowska Nr sprawy: RZP.271.54.2021.KZP
Nr pisma: RZP.271.54.2.2021.KZP
Białe Błota, dnia 03.08.2021 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT,
o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZP,
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego

Dotyczy postępowania pn.:
Budowa ulicy Ślesińskiej w Łochowicach
Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2020 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.; zwaną dalej ustawą PZP), Zamawiający Gmina Białe Błota niezwłocznie po otwarciu ofert, które odbyło się 03.08.2021 r. po godz. 10:15, zamieszcza informacje dotyczące zestawienia ofert:
Nr oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty (brutto) okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane
1 PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o.
Ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
NIP 9671430117 408 062,58 5 lat
2 DROMAKS Sp. z o.o., ul. Wyczynowa 4, 86-065 Lisi Ogon, NIP 5542988476 416 400,29 5 lat

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 220 000,00 zł brutto.

informacja z otwarci [...].pdf

informacja z otwarci [...].docx

2021-08-03 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 220 000 zł brutto
2021-07-23 12:24 Monika Dominikowska Nr sprawy: RZP.271.54.2021.KZP
Nr pisma: RZP.271.54.1.2021.KZP
Białe Błota, dnia 23.07.2021 r.
Dotyczy postępowania pn.:
Budowa ulicy Ślesińskiej w Łochowicach

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
I. W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, działając
w trybie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej zwana ustawą Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1.
Dotyczy specyfikacji technicznej SST D.04.04.02a „Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5”.
Wymieniona specyfikacja określając parametry kruszywa takie jak nasiąkliwość, mrozoodporność i głównie zbyt rygorystyczny parametr ścieralności, mocno zawęża wybór dostępnego na rynku kruszywa i powoduje znaczny wzrost kosztów wykonania podbudowy oraz problem
z dostępnością.
Kruszywo o takich parametrach nie jest dostępne na rynku lokalnym, również na rynku krajowym wybór ogranicza się praktycznie do jednej kopalni. Przyjęte parametry znacznie przekraczają parametry dla kruszyw z powodzeniem stosowanych na autostradach i drogach ekspresowych, stosowanie kruszywa o takich parametrach do budowy dróg lokalnych kategorii KR 1-2 jest ekonomicznie nieuzasadnione i mocno wpływa na ograniczenie konkurencyjności.
Wnosimy o zmianę specyfikacji i dopuszczenie kruszywa z rynku lokalnego, tj. kruszywa wapiennego. Mieszanka z tej skały z powodzeniem była stosowana do tej pory do budowy dróg na terenie gminy, była także wykorzystywana przy budowie drogi ekspresowej S5.
Odpowiedź 1.
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.
II. Powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
III. Wyjaśnienia treści SWZ, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się
o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.


wyjaśnienia treści S [...].docx

wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 461