Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IS.261.22.2021 Modernizacja rurociągów pod filtrami żwirowymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy.

Deadlines:
Published : 13-07-2021 11:38:00
Placing offers : 13-08-2021 11:00:00
Offers opening : 13-08-2021 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 804.78 2021-07-13 11:38:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 11984.7 2021-07-13 11:38:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do OPZ_Przedmiar rurociągów technologicznych.pdf pdf 165.67 2021-07-13 11:38:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do OPZ_ Przedmiar robót_Modernizacja pomieszczeń w galerii rurociągów żwirowych.pdf pdf 253.33 2021-07-13 11:38:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do OPZ_Rys.1 Rurociągi sprężonego powietrza - rzut i przekroje.pdf pdf 861.15 2021-07-13 11:38:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do OPZ_Rys.2 Rurociąg woda surowa - rzut i przekroje.pdf pdf 889.82 2021-07-13 11:38:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do OPZ_Rys.3 Rurociąg woda płuczna - rzut i przekroje.pdf pdf 734.88 2021-07-13 11:38:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do OPZ_Rys.4 Rurociąg woda czysta i spusty - rzut i przekroje.pdf pdf 1894.55 2021-07-13 11:38:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do OPZ_Rys.5 Rurociąg woda popłuczna - rzut i przekroje.pdf pdf 1024.03 2021-07-13 11:38:00 Proceeding
Formularze w wersji edytowalnej.docx docx 113.84 2021-07-13 11:38:00 Proceeding
Zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 1.pdf pdf 125.64 2021-07-30 09:53:46 Public message
Informacja dot. otwarcia ofert.pdf pdf 107.7 2021-08-04 10:56:02 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 257.68 2021-08-13 12:22:07 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 292.86 2021-08-13 12:22:39 Public message

Announcements

2021-08-13 12:22 Monika Stec Informacja o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2021-08-13 12:22 Monika Stec Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-04 10:56 Monika Stec Informacja dotycząca otwarcia ofert.

Informacja dot. otwa [...].pdf

2021-07-30 09:53 Monika Stec Zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 1

Zapytania wraz z wyj [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 714