Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SWZ NR 103/2021/BARTOSZYCE Usługa ubezpieczenia Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach

Agnieszka Zalewska
Supra Brokers S.A.
Deadlines:
Published : 07-07-2021 11:11:00
Placing offers : 11-08-2021 11:00:00
Offers opening : 11-08-2021 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
F620 SWZ Przetarg nieograniczony UE.pdf pdf 269.62 2021-07-07 11:11:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 203.48 2021-07-07 11:11:00 Proceeding
Zał nr 2 - JEDZ.7z 7z 84.74 2021-07-07 11:11:00 Proceeding
Formularze - wersja edytowalna.docx docx 69.32 2021-07-07 11:31:01 Proceeding
F178 Odpowiedź na pytania i zmiany do SWZ(3).pdf pdf 557.05 2021-08-04 15:30:38 Public message
F489 Informacja o otwarciu ofert(1).pdf pdf 134.58 2021-08-11 14:04:31 Public message
F028 Unieważnienie postępowania dla Pakietu III.pdf pdf 197.88 2021-08-12 15:54:08 Public message
F153 Ogłoszenie o wynikach postępowania.pdf pdf 134.05 2021-09-02 16:03:50 Public message

Announcements

2021-09-02 16:03 Agnieszka Zalewska Zamawiający publikuje informację o wyborze oferty

F153 Ogłoszenie o wy [...].pdf

2021-08-12 15:54 Agnieszka Zalewska Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu III

F028 Unieważnienie p [...].pdf

2021-08-11 14:04 Agnieszka Zalewska Zamawiający publikuje informację o otwarciu ofert

F489 Informacja o ot [...].pdf

2021-08-11 11:00 Buyer message Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. jako podmiot przeprowadzający w/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) informuje, że Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:
Pakiet I: 810 000 zł
Pakiet II : 75 000 zł
Pakiet III : 180 000 zł
Pakiet IV : 180 000 zł
2021-08-04 15:30 Agnieszka Zalewska Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawców.

F178 Odpowiedź na py [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1071