Proceeding: WT.2370.10.2021 Dostawa sześciu samochodów ratowniczo-gaśniczych

Deadlines:
Published : 02-07-2021 13:11:00
Placing offers : 03-08-2021 10:00:00
Offers opening : 03-08-2021 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

UWAGA!!!

Niniejsze postępowanie przetargowe jest podzielona na następujące części:
Część A – dostawa czterech (4) średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komend Powiatowych PSP w Kępnie, Pleszewie, Turku i Wolsztynie;
Część B – dostawa jednego (1) ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Kościanie
Część C – dostawa jednego (1) ciężkiego samochodów ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem wody o dużej pojemności dla Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 34114000-9, 34144210-3

Zgodnie z art. 257 p.z.p., Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
WT10-OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU.pdf pdf 156.62 2021-07-02 13:11:00 Proceeding
WT10-SWZ (28.6.21).docx docx 252.88 2021-07-02 13:11:00 Proceeding
WT10-SWZ (28.6.21).pdf pdf 29672.63 2021-07-02 13:11:00 Proceeding
WT.2370.10.02.2021 wyjasnienie SWZ.pdf pdf 1105.63 2021-07-23 14:37:57 Public message
WT.2370.10.03.2021 Informacja z otwacia ofert.pdf pdf 392.77 2021-08-03 14:45:44 Public message
WT.2370.10.08.2021 Informacja o wyborze.pdf pdf 844.92 2021-08-18 15:25:34 Public message

Announcements

2021-08-18 15:25 Marcin Goliński Informacja o wyborze ofert w części A, B i C postępowania.

WT.2370.10.08.2021 I [...].pdf

2021-08-03 14:45 Marcin Goliński Informacja z otwarcia ofert

WT.2370.10.03.2021 I [...].pdf

2021-08-03 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 5 800 000,00 PLN w tym na cześć A: 3 600 000,00 PLN, na cześć B: 1 100 000,00 PLN, na część C: 1 100 000,00 PLN.
2021-07-23 14:37 Marcin Goliński Wyjaśnienie treści SWZ

WT.2370.10.02.2021 w [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 984