Proceeding: DL.4241.52.2021.AS Przegląd roczny wentylacji mechanicznej bytowej w budynku użytkowym przy ul. Zielonej 18B w Jastrzębiu-Zdroju

Aleksandra Mrozek
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Miejski Zarząd Nieruchomości
Deadlines:
Published : 23-06-2021 13:08:00
Placing offers : 30-06-2021 12:00:00
Offers opening : 30-06-2021 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

1. Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 1 Maja 55 jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Przegląd roczny wentylacji mechanicznej bytowej w budynku użytkowym przy ul. Zielonej 18B
w Jastrzębiu-Zdroju”.


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu wentylacji mechanicznej bytowej w budynku użytkowym przy ul. Zielonej 18B w Jastrzębiu-Zdroju i sporządzenie protokołu z przeglądu i pomiaru wydajności instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane art. 62 ust. 1 pkt 1.

2.2. Wentylacja mechaniczna w obiekcie została wykonana w 2018 roku. Dokumentację projektową wentylacji mechanicznej dołączono w wersji elektronicznej.

2.3. Przed przystąpieniem do wykonania usługi należy zwrócić się do MZN o wydanie upoważnienia osobom, które będą wykonywały usługę.


3. TERMIN REALIZACJI USŁUGI: do 4 tygodni od daty podpisania zlecenia.

3.1. Po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów i zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzoru, zostanie sporządzony protokół odbioru usługi, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. Protokół odbioru usługi będzie podstawą do wystawienia faktury za realizację zadania.


4. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY:

4.1. Posiadanie uprawnień budowlanych w pełnym lub ograniczonym zakresie, pozwalających na zrealizowanie zamówienia, w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów minimum 1 osoba.

4.2. Posiadanie zaświadczenia potwierdzającego przynależność do właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa (ważne na dzień składania oferty) – dla osoby wymienionej w pkt 4.1. wyżej.

4.3. Posiadanie urządzenia pomiarowego do kontroli skuteczności i wydajności systemów wentylacyjnych wraz z potwierdzeniem legalizacji.

4.4. Wykazanie wykonania co najmniej dwóch usług (potwierdzonych referencjami, poświadczeniami) polegających na wykonaniu przeglądów i pomiarów instalacji wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych lub użytkowych oraz sporządzaniu protokołów z wykonanej kontroli.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca realizował na rzecz Zamawiającego (MZN) usługi, wówczas nie ma obowiązku przedłożenia dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie (np. listy referencyjne, poświadczenia).

4.4.1. Usługi wykazane winny być zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli ten okres jest krótszy – w tym okresie.

4.4.2. W referencjach/poświadczeniach powinny być wymienione czynności, które były wykonywane przez Wykonawcę bez konieczności określania ich wartości.


5. POSTAĆ OFERTY:

5.1. Ofertę należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus Sp. z o. o. (www.platformazakupowa.pl). Oferta przesłana w inny sposób nie będzie uwzględniona przy ocenie ofert zostanie uznana za odrzuconą.

5.2. Ofertę należy złożyć do dnia 30.06.2021 r. do godz. 900.

5.3. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli, bądź osoby upoważnione przez Wykonawcę zgodnie z załączonym do oferty Wykonawcy upoważnieniem (również podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy).

5.4. Podpis winien być czytelny umożliwiający identyfikację osoby go składającej z imienia i nazwiska, a w przypadku podpisu nieczytelnego dodatkowo z pieczątką imienną osoby składającej podpis bądź z czytelnym zapisem imienia i nazwiska tej osoby nad lub pod podpisem.

5.5. Podpisy winny być złożone co najmniej na tych stronach składanego dokumentu, które są istotne dla oceny tego, czy Wykonawca, bądź inny wystawca dokumentu, chciał złożyć oświadczenie o treści wynikającej z dokumentu jako całości np. pierwszej i ostatniej jego stronie, jeżeli układ treści dokumentu wskazuje, że pozostałe strony łączą się w całość pozwalającą uznać, że całość dokumentu składa się na treść oświadczenia jego wystawcy.

5.6. Kopie dokumentów winny być uwierzytelnione „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli bądź osoby upoważnione przez Wykonawcę.

5.7. Oferta winna być sporządzona w języku polskim pismem czytelnym.

5.8. Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

5.9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.


6. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

a) wypełniony Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zaproszenia;

b) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcyjeśli oferta zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy;

UWAGA: złożona oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, a kserokopie dokumentów uwierzytelnione przez tę osobę „za zgodność z oryginałem”. Jeśli oferta zostanie podpisana przez pełnomocnika do oferty winno być dołączone Pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do jego udzielenia. Jeżeli zostanie dołączona kserokopia pełnomocnictwa, wówczas winno być ono poświadczone notarialnie.

c) kserokopię uprawnień budowlanych w pełnym lub ograniczonym zakresie, pozwalających na zrealizowanie zamówienia, w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów – minimum 1 osoba wraz z Zaświadczeniem potwierdzającym przynależność do właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa (ważne na dzień składania oferty),

d) kserokopię dokumentu w języku polskim potwierdzającego posiadanie sprawnego urządzenia pomiarowego do kontroli skuteczności i wydajności systemów wentylacyjnych.

e) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie co najmniej dwóch usług, o których mowa w pkt 4.4. Zaproszenia, np. referencje, poświadczenia. UWAGA: Jeżeli Wykonawca realizował na rzecz Zamawiającego (MZN) usługi, wówczas nie ma obowiązku przedłożenia dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie (np. listy referencyjne, poświadczenia).

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Mapka - Zielona 18B.pdf pdf 3520.44 2021-06-23 13:08:00 Proceeding
Zaproszenie.odt odt 58.06 2021-06-23 13:08:00 Proceeding
BRANŻA ELEKTRYCZNA - Projekt_opis.pdf pdf 254.37 2021-06-23 13:08:00 Proceeding
BRANŻA ELEKTRYCZNA - Projekt_rysunek.pdf pdf 187.28 2021-06-23 13:08:00 Proceeding
WENTYLACJA - Projekt wykonawczy_opis.pdf pdf 108.65 2021-06-23 13:08:00 Proceeding
WENTYLACJA - Projekt wykonawczy_rysunek.pdf pdf 93.55 2021-06-23 13:08:00 Proceeding
WENTYLACJA - Projekt wykonawczy_zestwienie materiałów.pdf pdf 23.75 2021-06-23 13:08:00 Proceeding
ogłoszenie wyników postępowania.pdf pdf 172.54 2021-07-02 11:39:48 Public message

Announcements

2021-07-02 11:39 Agnieszka Wojtal-Popko W załączeniu ogłoszenie wyników postępowania.

ogłoszenie wyników p [...].pdf

2021-06-23 13:19 Anna Sitkiewicz Sprostowanie treści zaproszenia:
W pkt. 5.2 zaproszenia powinno być: Ofertę należy złożyć do dnia 30.06.2021 r. do godz. 12:00.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Cena nie dotyczy - należy podać cenę w Formularzu ofertowym wg załącznika nr 1 do zaproszenia. Kwota określona w tej pozycji nie będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Formularz Ofertowy - Załącznik nr 1 do Zaproszenia Attachment required (0)
3 Uprawanienia budowlane i zaświadczenie z IIB - należy dołączyć kserokopię uprawnień budowlanych w pełnym lub ograniczonym zakresie, pozwalających na zrealizowanie zamówienia, w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów – minimum 1 osoba wraz z Zaświadczeniem potwierdzającym przynależność do właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa (ważne na dzień składania oferty) Attachment required (0)
4 posiadanie urządzenia pomiarowego - należy dołączyć kserokopię dokumentu w języku polskim potwierdzającego posiadanie sprawnego urządzenia pomiarowego do kontroli skuteczności i wydajności systemów wentylacyjnych. Attachment required (0)
5 dokumenty potwierdzające należyte wykonanie co najmniej dwóch usług, o których mowa w pkt 4.4. Zaproszenia, np. referencje, poświadczenia. - należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykonanie co najmniej dwóch usług (potwierdzonych referencjami, poświadczeniami) polegających na wykonaniu przeglądów i pomiarów instalacji wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych lub użytkowych oraz sporządzaniu protokołów z wykonanej kontroli. Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 159