Proceeding: Świadczenie usługi dostępu do TV satelitarnej dla 20 usług

Marta Tanasiewicz
Służba Ochrony Państwa
Deadlines:
Published : 22-06-2021 09:51:00
Placing offers : 25-06-2021 15:00:00
Offers opening : 25-06-2021 15:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuje, że:

1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Służby Ochrony Państwa,
z siedzibą w Warszawie (00 - 463) przy ul. Podchorążych 38, kancelaria@sop.gov.pl,
telefon: 22 606 57 01.

2.        Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: iodo@sop.gov.pl, telefon: 22 606 50 01.

3.        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z  udzieleniem zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 30 000 EURO.

4.        Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

5.        Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza  Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich).

6.        Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego powyżej, a po tym czasie przez okres archiwizacji wymagany dla danych kategorii danych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.        Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.

8.        Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.        Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przystąpienia do zamówienia.

10.        Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał.Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 DEKODER - Umożliwiający odbiór telewizji w wysokiej rozdzielczości w zestawie z kartą dostępu warunkowego, zasilaczem, pilotem zdalnego sterowania, - Złącza m.in.: HDMI - Zasilnie: napięcie wejściowe: 230 V AC maks. 0,8A; napięcie wejściowe zasilania dekodera: 12 V DC maks. 2.3 A 20 pc. Służba Ochrony Państwa - Miłobędzka
Miłobędzka 38
02-634, Warszawa
(0)
2 PAKIET TELEWIZYJNY - Pakiet telewizyjny zawierający m.in. n/wym. kanały informacyjne: a) Polsat News b) TVN 24 c) TVP INFO d) SUPERSTACJA e) TV REPUBLIKA f) BBC g) CNN 20 pc. Służba Ochrony Państwa - Miłobędzka
Miłobędzka 38
02-634, Warszawa
(0)
3 DODATKOWE INFORMACJE - Świadczenie usługi w oparciu o umowę zawartą na okres 24 miesięcy z Zamawiającym. - Jednorazowa płatność świadczenia usługi za cały okres obowiązywania umowy. 20 pc. Służba Ochrony Państwa - Miłobędzka
Miłobędzka 38
02-634, Warszawa
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 14 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 100