Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-19/21 Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych, placów manewrowych oraz miejsc postojowych Specjalistycznego Szpitala im. E Szczeklika w Tarnowie”- AE/ZP-27-19/21

Deadlines:
Published : 14-06-2021 16:12:00
Placing offers : 29-06-2021 09:00:00
Offers opening : 29-06-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym


W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Załączniki do postępowania:

 

1/ Ogłoszenie o zamówieniu

2/ SWZ

3/ Załącznik Nr 1 - Formularz  Ofertowy

4/ Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

5/ Załącznik Nr 2a - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

6/ Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

7/ Załącznik Nr 3a - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu

8/ Załącznik Nr 4 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy

9/ Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

10/ Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy

11/ Załącznik Nr 6a - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy

12/ Załącznik Nr 7 - Wykaz robót budowlanych

13/ Załącznik Nr 8 - Wykaz osób

14/ Załącznik Nr 9 - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

15/ Załącznik Nr 10 - „Projekt koncepcyjny. Program funkcjonalno – użytkowy. Przebudowa dróg wewnętrznych, placów manewrowych oraz miejsc postojowych Specjalistycznego Szpitala im. E Szczeklika w Tarnowie” 

16/ Załącznik Nr 11 - Oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu należnego wynagrodzenia


 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 135.56 2021-06-14 16:12:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1020.91 2021-06-14 16:12:00 Proceeding
Załacznik Nr 1 Formularz Ofertowy.doc doc 80 2021-06-14 16:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 34 2021-06-14 16:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 2a.doc doc 33 2021-06-14 16:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 34 2021-06-14 16:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 3a.doc doc 33 2021-06-14 16:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 43 2021-06-14 16:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 42 2021-06-14 16:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.doc doc 43 2021-06-14 16:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 6a.doc doc 43 2021-06-14 16:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 7.doc doc 128 2021-06-14 16:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 8.doc doc 137.5 2021-06-14 16:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 9.doc doc 43 2021-06-14 16:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 10.pdf pdf 5364.05 2021-06-14 16:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 11.doc doc 99.5 2021-06-14 16:12:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.PDF PDF 224.96 2021-06-29 09:08:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 296.84 2021-06-29 12:52:38 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Platforma .PDF PDF 145.29 2021-07-20 09:53:09 Public message

Announcements

2021-07-20 09:53 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].PDF

2021-06-29 12:52 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2021-06-29 09:08 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1210