Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.36.2021.ZP3 Sprawowanie nadzoru budowlanego nad robotami branży elektrycznej na zadaniach: A. Budowa ulicy Jaworowej w Zielonce; B. Budowa ulicy Topolowej (od ulicy Szosa Nakielska do ulicy Letniskowej), ulica Letniskowa (od ulicy Topolowej do Wczasowej), ulica Wczasowa (od ulicy Letniskowej do Plażowej), ulica Plażowa (od ulicy Wczasowej do ulicy Biwakowej) w Łochowie

Joanna Kwiatkowska
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 11-06-2021 12:44:00
Placing offers : 22-06-2021 10:00:00
Offers opening : 22-06-2021 10:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel.52 311 17 62  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 2368.03 2021-06-11 12:44:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.docx docx 206.78 2021-06-11 12:44:00 Proceeding
Wzór umowy.docx docx 37.77 2021-06-11 12:44:00 Proceeding
RZP- br. elektryczna Zielonka i Łochowo.zip zip 37622.14 2021-06-11 12:44:00 Subject of the order
Formularz ofertowy (2.1).docx docx 25.83 2021-06-11 12:44:00 Criterion
Oświadczenia (3.1 i 3.2).docx docx 23.9 2021-06-11 12:44:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 274.14 2021-06-22 14:59:52 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 199.9 2021-06-22 14:59:52 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 233.5 2021-06-24 09:54:52 Public message
Unieważnienie postępowania.docx docx 198.62 2021-06-24 09:54:52 Public message

Announcements

2021-06-24 09:54 Joanna Kwiatkowska Nr sprawy: RZP.271.36.2021.ZP3

Białe Błota, dnia 24.06.2021 r.

Dotyczy postępowania pn.:
„Sprawowanie nadzoru budowlanego nad robotami branży elektrycznej na zadaniach:
A. Budowa ulicy Jaworowej w Zielonce
B. Budowa ulicy Topolowej (od ulicy Szosa Nakielska do ulicy Letniskowej), ulica Letniskowa (od ulicy Topolowej do Wczasowej), ulica Wczasowa (od ulicy Letniskowej do Plażowej), ulica Plażowa (od ulicy Wczasowej do ulicy Biwakowej) w Łochowie”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Zamawiający zawiadamia, że ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego zostało unieważnione.

Uzasadnienie:
W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W związku z brakiem możliwości pozyskania środków finansowych na realizację zadania, Zamawiający unieważnia postępowanie.


Unieważnienie postęp [...].pdf

Unieważnienie postę [...].docx

2021-06-22 14:59 Joanna Kwiatkowska Nr sprawy: RZP.271.36.2021.ZP3
Białe Błota, dnia 22.06.2021 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, pn.:
Sprawowanie nadzoru budowlanego nad robotami branży elektrycznej na zadaniach:
A. Budowa ulicy Jaworowej w Zielonce
B. Budowa ulicy Topolowej (od ulicy Szosa Nakielska do ulicy Letniskowej), ulica Letniskowa (od ulicy Topolowej do Wczasowej), ulica Wczasowa (od ulicy Letniskowej do Plażowej), ulica Plażowa (od ulicy Wczasowej do ulicy Biwakowej) w Łochowie
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto:
10 000,00 zł
Termin składania ofert upłynął w dniu 22.06.2021 r. o godzinie 10:00.
Do tego terminu złożono 1 ofertę.
Poniżej zestawienie informacji odczytanych podczas otwarcia oferty:

Nr oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty brutto
1 Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk 40 000,00

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].docx

2021-06-22 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross 10 000,00 zł.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Sprawowanie nadzoru budowlanego nad robotami branży elektrycznej na zadaniach: A. Budowa ulicy Jaworowej w Zielonce; B. Budowa ulicy Topolowej (od ulicy Szosa Nakielska do ulicy Letniskowej), ulica Letniskowa (od ulicy Topolowej do Wczasowej),... Zgodnie z dokumentacją projektową

RZP- br. elektryczna [...].zip

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Formularz ofertowy ( [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do dnia zakończenia realizacji inwestycji (przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to 30.04.2022 r.). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenia - Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień złożenia ofert oświadczenia stanowiące ostateczne potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu. (Zamawiający wymaga załączenia pliku) Attachment required

Oświadczenia (3.1 i [...].docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 285