Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00077009/01 Udzielenie Gminie Biecz długoterminowego kredytu w wysokości 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.(nr postępowania ZP.271.3.2021)

Magdalena Lenard
Gmina Biecz
Deadlines:
Published : 09-06-2021 13:18:00
Placing offers : 30-06-2021 10:00:00
Offers opening : 30-06-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08d92b24-57a6-a92c-7558-310001b1c2f5-2-1.pdf pdf 140.87 2021-06-09 13:18:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 299.02 2021-06-09 13:18:00 Proceeding
zal.nr-2.zip zip 9857.12 2021-06-09 13:18:00 Proceeding
Zalacznik_nr_4_oswiadczenie.docx docx 15.39 2021-06-09 13:18:00 Proceeding
zal-nr-3- formularz ofertowy.11.doc doc 38 2021-06-09 13:18:00 Proceeding
Zał nr 1 do SIWZ OPZ.pdf pdf 425.87 2021-06-09 13:18:00 Proceeding
uchwala_o mozliwosci sfinansowania deficytu.pdf pdf 80.65 2021-06-16 14:04:25 Public message
wyjasnienie treści SWZ 1.pdf pdf 423.73 2021-06-16 14:04:25 Public message
zmiana oglosz.3.pdf pdf 67.82 2021-06-16 14:04:25 Public message
Zmiana treści SWZ 1.pdf pdf 84.91 2021-06-16 14:04:25 Public message
inf z otwarcia.pdf pdf 106.68 2021-06-30 11:29:25 Public message
wybór oferty.pdf pdf 187.35 2021-07-09 12:35:27 Public message

Announcements

2021-07-09 12:35 Magdalena Lenard Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

wybór oferty.pdf

2021-06-30 11:29 Magdalena Lenard Informacja z otwarcia ofert.

inf z otwarcia.pdf

2021-06-30 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 550 000,00 zł.
2021-06-16 14:04 Magdalena Lenard W wyniku wpłynięcia wniosku o wyjaśnienie treści SWZ Zamawiający w dniu 16.06.2021 r. udziela odpowiedzi i zamieszcza:
- wyjaśnienie treści SWZ z załącznikiem nr 1,
- informację o zmianie treści SWZ,
oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
W wyniku udzielonych odpowiedzi i zmiany treści SWZ Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 30.06.2021 r.

uchwala_o mozliwosci [...].pdf

wyjasnienie treści S [...].pdf

zmiana oglosz.3.pdf

Zmiana treści SWZ 1. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 745