Proceeding: TI.221.19.2021.AW Modernizacja przepompowni ścieków PS-3 przy ul. Nieszawskiej, przepompowni ścieków PS-7 przy ul. Turystycznej oraz przepompowni ścieków PS-10 przy ul. Wiśniowieckiego w Toruniu.

Agnieszka Wardak
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Department: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Published : 28-05-2021 11:25:00
Placing offers : 14-06-2021 10:00:00
Offers opening : 14-06-2021 10:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FA
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


Znak sprawy TI.221.19.2021.AW

 

TI 657/2021

 

OGŁOSZENIE

 

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. niniejszym pismem zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dla realizacji zadania pn.:

Modernizacja przepompowni ścieków PS-3 przy ul. Nieszawskiej, przepompowni ścieków PS-7 przy ul. Turystycznej oraz przepompowni ścieków PS-10 przy ul. Wiśniowieckiego w Toruniu.

Zamawiający, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2) w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych, nie jest zobowiązany w niniejszym postępowaniu do stosowania w/w ustawy, ponieważ wartość zamówienia nie przekracza 5. 350.000,00 €, a samo zamówienie przedmiotowo zakwalifikowano jako sektorowe w rozumieniu art. 7 pkt. 35) w/w ustawy.

Wobec powyższego Zamawiający będzie stosował „Regulamin udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w zakładce Przetargi / Regulaminy).

 

1.        Wymagania Zamawiającego:

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków i wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz we wzorze umowy.

·       Kryterium oceny ofert: Cena 100% łącznie dla wszystkich zadań.

·       Wymagane jest udzielenie 3 letniej gwarancji na wykonane roboty.

·       Wymagane jest zabezpieczenie przez Wykonawcę swojej oferty wadium w wysokości 8.000,00 zł (osiem tysięcy zł i zero groszy)

·       Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni od daty składania ofert.

·       Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS, dostępną między innymi na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce Przetargi – Platforma Zakupowa, w terminie do dnia .................... 2021r. do godziny 1000.

·       Wszyscy Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu są zobowiązani do załączenia skanu formularza oferty z załącznikami oraz pozostałych wymaganych w postępowaniu dokumentów

  Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu postępowania (powiadomieniu o wyborze) przesłać wymagane dokumenty (wypełnione załączniki – oświadczenia) w formie papierowej na adres:

Wydział Inwestycji i Remontów,

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń

 

Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji i Remontów – Agnieszka Wardak

 

  W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub rezygnacji z dalszego udziału, Zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.

  Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej („Sprzeciw”) przewidziane w Regulaminie udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. - § 9 ust.1.

·       Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35 87-100 Toruń, tel. 56 658 64 00 fax. 56 654 01 51 e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl

Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami.

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 4 lata od zakończenia postępowania. Państwa dane osobowe są przetwarzane na następującej podstawie prawnej: Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w zakładce Przetargi/Regulaminy). Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych. Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

 

Zamawiający, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym, tekst jedn. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zmianami), wyłącza możliwość stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysyłania i odbierania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania.

 

Załączniki do ZAPROSZENIA:

 

·         SIWZ

 

Załączniki do SIWZ:

1.           Wzór umowy z załącznikami,

2.           Opis przedmiotu zamówienia,

3.           Wzór Formularza Oferty,

4.           Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

5.           Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia,

6.           Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych,

7.           Wykaz kadry,

8.           Oświadczenie podatnika vat,

9.           Oświadczenie w zakresie obowiązków RODO.

 Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie modernizacja pdf.pdf pdf 499.1 2021-05-28 11:25:00 Proceeding
OPZ modernizacja pdf.pdf pdf 423.59 2021-05-28 11:25:00 Proceeding
SIWZ modernizacja pdf.pdf pdf 766.02 2021-05-28 11:25:00 Proceeding
Zał 3 do 9 modernizacja pdf.pdf pdf 377.59 2021-05-28 11:25:00 Proceeding
Załączniki od 3 do 9 wersja edyt. 3 x PPS.doc doc 112 2021-05-28 11:25:00 Proceeding
Wzór umowy modernizacja pdf.pdf pdf 715.61 2021-05-28 15:03:54 Proceeding
Informacja z otwarcia.pdf pdf 230.83 2021-06-21 13:58:29 Public message
Informacja z wyboru modernizacji przepompowni.pdf pdf 257.88 2021-06-21 14:23:25 Public message

Announcements

2021-06-21 14:23 Agnieszka Wardak Zamawiający, Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie regulaminowego przetargu nieograniczonego dla realizacji zadania jw. zgodnie z zapisem §6 pkt. 17 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce TW Sp. z o.o. została wybrana oferta firmy pn.: AQUAREN Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Bytomiu (41-923) przy ul. Warszawskiej 17 w oferowanej kwocie 689.300,00 netto, tj. 847.839,00 zł brutto.
Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Informacja z wyboru [...].pdf

2021-06-21 13:58 Agnieszka Wardak Dzień dobry,
w załączeniu informacja z otwarcia ofert dla przedmiotowego zadania.
Agnieszka Wardak

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-14 09:52 Agnieszka Wardak Dzień dobry,
Zamawiający, zgodnie z zapisami punktu 15.2 SIWZ, bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia jw., która wynosi: 500.000,00 zł net (pięćset tysięcy złotych zł. i zero groszy), tj. 615.000,00 zł brutto.
Agnieszka Wardak

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Modernizacja przepompowni ścieków PS-3 przy ul. Nieszawskiej, przepompowni ścieków PS-7 przy ul. Turystycznej oraz przepompowni ścieków PS-10 przy ul. Wiśniowieckiego w Toruniu. OPIS W siwz 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5865 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 474