Proceeding: BBA-2.261.5.2021 Wykonanie projektu modernizacji instalacji wentylacyjnej w pokoju badań chemicznych w Laboratorium UOKiK w Łodzi lub adaptacja projektu istniejącego

Deadlines:
Published : 27-05-2021 17:20:00
Placing offers : 02-06-2021 12:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel.: 22 55 60 199

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe - sprawa BBA-2.261.5.2021.pdf pdf 437.87 2021-05-27 17:20:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - wykaz wykonanych zamówień - załącznik edytowalny.docx docx 34.43 2021-05-27 17:20:00 Criterion
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 157.51 2021-06-08 15:11:42 Public message

Announcements

2021-06-08 15:11 Sylwia Staśkiewicz Zamawiający zamieszcza zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie projektu modernizacji instalacji wentylacyjnej w pokoju badań chemicznych w Laboratorium w Łodzi lub adaptacja projektu istniejącego Należy podać cenę ofertową brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5731 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich - Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przeniesienia praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji zawiera się w cenie ofertowej brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Proszę wpisać kwotę wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich. (0)
3 Wybór wariantu realizacji przedmiotu zamówienia - Oświadczamy, że zamierzamy zrealizować przedmiot zamówienia poprzez wariant obejmujący aktualizację/adaptację posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej/ wykonanie nowej dokumentacji projektowej. Proszę o wybór wariantu realizacji przedmiotu zamówienia. (0)
4 Warunek udziału - W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonali (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonują) co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej dla instalacji wentylacji w budynkach użyteczności publicznej* bądź budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Wzór wykazu wykonanych zamówień stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wskazanych w wykazie. Attachment required

Załącznik nr 1 - wyk [...].docx

(0)
5 Warunki płatności - Przelew do 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury oraz kopii protokołu odbioru usługi podpisanej bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Zamawiającego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Termin realizacji - 30 dni od dnia podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
7 Termin związania ofertą - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od terminu składania ofert. (0)
8 Projektowane postanowienia umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 211