Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Z/LP/5/21 Dostawa probówek i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb SPZOZ w Węgrowie

Deadlines:
Published : 25-05-2021 10:24:00
Placing offers : 02-06-2021 10:00:00
Offers opening : 02-06-2021 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


Oferta powinna zawierać:

1.       Sporządzony przez Wykonawcę, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia Formularz ofertowy;

2.       Sporządzony przez Wykonawcę, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia Formularz cenowy;

3.       Sporządzone przez Wykonawcę według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia Zestawienie parametrów jakościowychdotyczy pakietu 3

4.       Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5.       Oświadczenie o posiadaniu dokumentów potwierdzających podstawę dopuszczenia do obrotu
i stosowania na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r.o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186) oraz przepisami wykonawczymi i udostępnienie w/w dokumentów na każde żądanie Zamawiającego zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia;

6.       Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) – jeżeli osoba/ osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

7.       Dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie RP (deklaracje zgodności i/ lub certyfikat CE), z których wynika, że dla ww. pozycji jest ten sam producent lub oświadczenia
w przypadku zaoferowania części systemu od różnych producentów, że wszystkie elementy systemu są ze sobą kompatybilne i że zweryfikowano wzajemną kompatybilność wyrobów medycznych zgodnie z instrukcjami producentów i przeprowadzono wskazane w nich działania zgodnie z tymi instrukcjami – dotyczy pakietu 3, poz.1-6, 8-16.

 W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.docx docx 199.25 2021-05-25 10:24:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 190.38 2021-05-25 10:24:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy.XLS XLS 170.5 2021-05-25 10:24:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Zestawienie parametrów jakościowych.docx docx 188.29 2021-05-25 10:24:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o posiadanych dokumentach.docx docx 187.68 2021-05-25 10:24:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Projekt umowy.docx docx 196.44 2021-05-25 10:24:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy zmodyfikowany 28.05.2021r..XLS XLS 171 2021-05-28 15:02:21 Proceeding
Pytania i odpowiedzi z dnia 28.05.2021r..docx docx 191.04 2021-05-28 15:01:53 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 513.46 2021-06-02 10:49:50 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 190.06 2021-06-08 14:04:02 Public message

Announcements

2021-06-08 14:04 Zamówienia Publiczne W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2021-06-02 10:49 Zamówienia Publiczne W załączeniu zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2021-05-28 15:01 Zamówienia Publiczne W załączeniu pytania zadane przez wykonawców

Pytania i odpowiedzi [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pakiet 1 Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 do Zaproszenia - Formularz cenowy 1 pc. - (0)
2 Pakiet 2 Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 do Zaproszenia - Formularz cenowy 1 pc. - (0)
3 Pakiet 3 Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 do Zaproszenia - Formularz cenowy 1 pc. - (0)
4 Pakiet 4 Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 do Zaproszenia - Formularz cenowy 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3198 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)

The number of page views: 592