Proceeding: IMOL/ZP/01/2021 Najem aparatury laboratoryjnej. Część I: Wynajem transmisyjnego kriomikroskopu elektronowego wraz z aparaturą do witryfikacji próbek; Część II: Wynajem mikroskopu konfokalnego i cytometru przepływowego

Deadlines:
Published : 18-05-2021 10:01:00
Placing offers : 23-06-2021 10:00:00
Offers opening : 23-06-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ-sig.pdf pdf 743.56 2021-05-18 10:01:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 5342.28 2021-05-18 10:01:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 124.58 2021-05-18 10:01:00 Proceeding
Modyfikacja_1-sig.pdf pdf 840.28 2021-05-21 09:58:04 Public message
Modyfikacja II-sig.pdf pdf 542.45 2021-06-15 09:28:57 Public message
SWZ po modyfikacji-sig.pdf pdf 743.71 2021-06-15 09:28:57 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I.pdf pdf 74.53 2021-06-15 09:28:57 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf pdf 74.53 2021-06-15 09:28:57 Public message
Załączniki do SWZ - po modyfikacji.zip zip 5305.93 2021-06-15 09:28:57 Public message
Ogłoszenie zmian - opublikowane.pdf pdf 70.75 2021-06-15 10:05:41 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania-sig.pdf pdf 533.64 2021-06-23 18:32:56 Public message
Kwota na sfinansowanie.docx docx 16.91 2021-06-23 10:00:00 Public message

Announcements

2021-06-23 18:32 Katarzyna Kalińska W załączniku Zamawiający przekazuje informację o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2021-06-23 10:00 Buyer message Część I: 1 279 395,00 zł netto; 1 573 655,85 zł brutto
Część II: 457 650,00 zł netto; 562 909,50 zł brutto

Kwota na sfinansowan [...].docx

2021-06-15 10:05 Katarzyna Kalińska Ogłoszenie zmian - opublikowane

Ogłoszenie zmian - o [...].pdf

2021-06-15 09:28 Katarzyna Kalińska Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji dokumentacji postępowania. W załączniku dostępna jest dokumentacja po modyfikacji.

Modyfikacja II-sig.p [...].pdf

SWZ po modyfikacji-s [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Załączniki do SWZ - [...].zip

2021-05-21 09:58 Katarzyna Kalińska Modyfikacja treści SWZ

Modyfikacja_1-sig.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 517