Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GMK.271.7.2021. Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie

Michał Chaberski
Gmina Lubanie
Deadlines:
Published : 18-05-2021 09:58:00
Placing offers : 15-06-2021 12:00:00
Offers opening : 15-06-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 3 - JEDZ.docx docx 170.08 2021-05-18 09:58:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Oswiadczenie aktualnosc JEDZ.docx docx 145.38 2021-05-18 09:58:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 543.55 2021-05-18 09:58:00 Proceeding
Ogłoszenie 2021-OJS095-249032-pl.pdf pdf 136.77 2021-05-18 09:58:00 Proceeding
1.1_SST_PV.pdf pdf 11414.68 2021-05-18 09:58:00 Proceeding
1.2_SST_PC.pdf pdf 495.79 2021-05-18 09:58:00 Proceeding
1.3_Przedmiar_PV.pdf pdf 7125.77 2021-05-18 09:58:00 Proceeding
1.4_Przedmiar_PC.pdf pdf 358.26 2021-05-18 09:58:00 Proceeding
1.7_Wymagania techniczne dla mikroinstalacji.pdf pdf 679.61 2021-05-18 09:58:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz oferty.docx docx 164.95 2021-05-18 09:58:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw.docx docx 140.07 2021-05-18 09:58:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oswiadczenie Grupa kapitalowa.docx docx 140.35 2021-05-18 09:58:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Oswiadczenie Podmiotu udostepniajacego.docx docx 141.95 2021-05-18 09:58:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Oswiadczenie wspolne wykonawcow.docx docx 142.97 2021-05-18 09:58:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Projektowane postanowienia umowy.docx docx 67.63 2021-05-18 09:58:00 Proceeding
1.6_PW_PC.7z 7z 72182.43 2021-05-18 09:58:00 Proceeding
1.5_PW_PV_cz1.7z 7z 384199.55 2021-05-18 09:58:00 Proceeding
1.5_PW_PV_cz2.7z 7z 445819.84 2021-05-18 09:58:00 Proceeding
Wyjasnienia SWZ.PDF PDF 1376.44 2021-05-26 12:13:07 Public message
wyjasnienie SWZ.doc doc 165.5 2021-05-26 12:37:01 Public message
Wyjasnienie SWZ (02).PDF PDF 734.8 2021-06-02 15:34:25 Public message
Wyjasnienie SWZ (02).DOC DOC 167.5 2021-06-02 15:34:25 Public message
inf.z otw.ofert Lubanie.pdf pdf 317.33 2021-06-15 16:14:37 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 1587.17 2021-07-12 14:28:02 Public message
Załącznik nr 1.pdf pdf 246.46 2021-07-12 14:28:02 Public message
Załącznik nr 2 - protokół z zebrania.pdf pdf 351.29 2021-07-12 14:28:02 Public message

Announcements

2021-07-12 14:28 Michał Chaberski Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postęp [...].pdf

Załącznik nr 1.pdf

Załącznik nr 2 - pro [...].pdf

2021-06-15 16:14 Michał Chaberski Informacja z otwarcia ofert

inf.z otw.ofert Luba [...].pdf

2021-06-15 12:00 Buyer message Zgodnie z art.222 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross 2.144.814,66 zł.

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-06-02 15:34 Michał Chaberski Wyjaśnienia SWZ (02)

Wyjasnienie SWZ (02) [...].PDF

Wyjasnienie SWZ (02) [...].DOC

2021-05-26 12:37 Michał Chaberski Wyjaśnienia SWZ

wyjasnienie SWZ.doc

2021-05-26 12:13 Michał Chaberski Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjasnienia SWZ.PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1352