Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: naprawa powypadkowa pojazdu służbowego Policji KIA CEED

Deadlines:
Published : 06-05-2021 10:46:00
Placing offers : 07-05-2021 13:01:23
Offers opening : 10-05-2021 12:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Regulamin obowiązujący Wykonawców składających za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej oferty realizacji zamówień na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

 1. Zamówienia realizowane przez KWP w Białymstoku za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl.
 2. KWP w Białymstoku nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
 3. Pełna specyfikacja zamówienia, ewentualne załączniki i inne niezbędne informacje są zamieszczone na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.
 4. Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. że KWP w Białymstoku nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy.
 5. O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto.
 6. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 7. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez KWP w Białymstoku prawidłowo wystawionej faktury.
 8. Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych zaoferowany przedmiot zamówienia lub wykorzystane materiały są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa.
 9. W przypadku realizowania dostawy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, KWP w Białymstoku zwróci niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 10. KWP w Białymstoku wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.
 11. W przypadku kilku pozycji zakupowych (kilku zadań), KWP w Białymstoku zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy oddzielnie dla każdego zadania.
 12. KWP w Białymstoku zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do KWP w Białymstoku.
 13. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja Wykonawcy niniejszego regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • Termin realizacji zamówienia: jak najkrótszy (odpowiedni do prawidłowej naprawy pojazdu -usługa zgodna z technologią napraw i obsług producenta pojazdu)
 • KOSZTY TRANSPORTU PO STRONIE Wykonawcy
 • Miejsce odbioru i dostawy: WT KWP w Białymstoku ul. Hajnowska 10, 15-854 Białystok
 • Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie oraz wszelkie uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 • Wykonawca przystępujący do postępowania musi dokonać naprawy w warsztacie znajdującym się w granicach administracyjnych miasta Białystok lub mieszczącym się max. do 6 km od granic miasta Białystok.
 • Wykonawca składając ofertę oświadcza że zapoznał się z warunkami w postępowaniu i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń oraz, że zamówienie będzie realizowane zgodnie ze wszystkimi wymaganiami.
 • Wykonawca załączy do oferty:  formularz ofertowy,  wykaz stanowisk i urządzeń, wykaz osób i aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy.
 • Pojazd do oględzin (oględziny można przeprowadzić w godz 10.00 - 13.00) znajduje  się  na  placu Komendy Wojewódzkiej Policji Wydział Transportu na ul. Hajnowskiej 8, 15 – 854 Białystok ( kontakt do osoby umożliwiającej dokonanie oględzin – Mariusz Augustynowicz tel. 668 768 990 )
 • w razie pytań: osoba do kontaktu Mariusz Augustynowicz tel. 47 711 2681, Wojciech Oleszkiewicz tel. 47 7113149,
 • W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty!


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 2 do umowy.docx docx 13.2 2021-05-06 10:46:00 Subject of the order
wykaz stanowisk i urządzeń.doc doc 36 2021-05-06 10:46:00 Subject of the order
wykaz osób.doc doc 34 2021-05-06 10:46:00 Subject of the order
umowa naprawy powyp. ref..doc doc 121.5 2021-05-06 10:46:00 Subject of the order
załącznik nr 1 - form. ofertowy.docm docm 97.83 2021-05-06 10:46:00 Subject of the order
załącznik nr 1 do umowy - umowa wierzytelności.doc doc 35.5 2021-05-06 10:46:00 Subject of the order
Zakres uszkodzeń do platformy przetargowej KIA CEED HPM B052.docx docx 13.4 2021-05-06 10:46:00 Subject of the order

Announcements

2021-05-07 13:01 Dariusz Mojsak Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Auto zostanie przekazane do naprawy w trybie uproszczonym bez wyłaniania Wykonawcy. Pozdrawiam Mariusz Augustynowicz

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 naprawa powypadkowa pojazdu służbowego Policji naprawa powypadkowa pojazdu KIA CEED, VIN: U5YH4814ALL050554, rok produkcji 2019, pojemność silnika 1353 cm3 , moc 103 kW: zgodnie z załączonymi dokumentami. Szkoda zgłoszona do zakładu ubezpieczeń PZU S.A.

Załącznik nr 2 do um [...].docx

wykaz stanowisk i ur [...].doc

wykaz osób.doc

umowa naprawy powyp. [...].doc

załącznik nr 1 - for [...].docm

załącznik nr 1 do um [...].doc

Zakres uszkodzeń do [...].docx

1 service KWP Białystok (Hajnowska)
Hajnowska 8/10
15-854, Białystok
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 0% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 czas realizacji usługi 50% jak najkrótszy (odpowiedni do prawidłowej naprawy pojazdu -usługa zgodna z technologią napraw i obsług producenta pojazdu) (0)
3 okres gwarancji na wykonaną usługę 50% Nie więcej jak 60 miesięcy. (0)

The number of page views: 182