Proceeding: 9/ZP/PN/21 Sukcesywna dostawa leków stosowanych w chemioterapii w leczeniu nowotworów płuc oraz leków dostępnych w ramach programu lekowego w leczeniu nowotworów płuc i włóknienia płuc do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, ul. Okólna 181

Deadlines:
Published : 03-05-2021 10:50:00
Placing offers : 17-05-2021 09:30:00
Offers opening : 17-05-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
leki -espd-request.xml xml 98.91 2021-05-03 10:50:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 494.9 2021-05-03 10:50:00 Proceeding
SWZ z załacznikami.zip zip 155.57 2021-05-03 10:50:00 Proceeding
Wyjaśnienia do SWZ.docx docx 771.69 2021-05-10 10:50:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 802 2021-05-17 13:38:03 Public message
Sprostowanie.docx docx 761.9 2021-05-18 13:26:22 Public message
uniewanienie - strona.docx docx 762.99 2021-06-08 10:18:04 Public message
wybór.docx docx 776.31 2021-06-11 10:51:19 Public message
Wartości brutto pakietów.doc doc 28 2021-05-17 09:30:00 Public message

Announcements

2021-06-11 10:51 Mariola Jędrzejczak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

wybór.docx

2021-06-08 10:18 Mariola Jędrzejczak Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w zakresie pakietu 22 i 23

uniewanienie - stron [...].docx

2021-05-18 13:26 Mariola Jędrzejczak Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert

Sprostowanie.docx

2021-05-17 13:38 Mariola Jędrzejczak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

2021-05-17 09:30 Buyer message Kwoty brutto, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia zostały określone w Załączniku.

Wartości brutto paki [...].doc

2021-05-10 10:50 Mariola Jędrzejczak Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia do SWZ.d [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 830