Proceeding: ZP-PN/UE/13/21 Zakup i dostawy testów wykrywających antygen Sars-Cov-2

Deadlines:
Published : 11-05-2021 09:32:00
Placing offers : 11-06-2021 11:00:00
Offers opening : 11-06-2021 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
_SWZ.doc doc 203 2021-05-11 09:32:00 Proceeding
_Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.docx docx 25.75 2021-05-11 09:32:00 Proceeding
_Załącznik nr 2 do SWZ Arkusz asortymentowo-cenowy.xls xls 39.5 2021-05-11 09:32:00 Proceeding
_Załącznik nr 3 do SWZ Wzór umowy.docx docx 30.63 2021-05-11 09:32:00 Proceeding
_Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 22.05 2021-05-11 09:32:00 Proceeding
_Załącznik nr 4 do SWZ Wzór JEDZ.doc doc 194.5 2021-05-11 09:32:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 2021-OJS091-235045-pl.pdf pdf 103.72 2021-05-11 09:32:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 830.18 2021-05-25 12:19:24 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 477.15 2021-06-11 11:59:43 Public message

Announcements

2021-06-11 11:59 Eliza Kruk Działając w oparciu o art. 222 ust. 5 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający, udostępnia informacje o nazwach oraz siedzibach wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach zawartych w ofertach.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-11 11:00 Buyer message Zamawiający informuje że na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę 600 000 zł brutto.
2021-05-25 12:19 Eliza Kruk Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 632