Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00040765/01 Przebudowa wszystkich istniejących węzłów sanitarnych i budowa wc dla osób niepełnosprawnych – ETAP I

Deadlines:
Published : 26-04-2021 16:23:00
Placing offers : 11-05-2021 10:00:00
Offers opening : 11-05-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_1_2021.pdf pdf 835.13 2021-04-26 16:23:00 Proceeding
Zalacznik_8_umowa.pdf pdf 402.84 2021-04-26 16:23:00 Proceeding
załącznik_9_Dokumentacja_Projektowa.zip zip 93940.61 2021-04-26 16:23:00 Proceeding
załączniki_1-7.doc doc 108.5 2021-04-26 16:23:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 111.2 2021-04-27 08:01:10 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie .pdf pdf 88.82 2021-05-11 12:21:45 Public message
informacja_o_wyborze_oferty.pdf pdf 107.09 2021-05-31 12:38:33 Public message
Zawiadomiwnie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtorzeniu czynności badania i oceny ofert.pdf pdf 211.63 2021-07-27 10:39:32 Public message
skan wybór oferty.pdf pdf 706.35 2021-09-03 13:46:12 Public message
informacja_o_wyborze_oferty 09.pdf pdf 167.74 2021-09-03 13:46:12 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 68.58 2021-10-01 10:11:06 Public message

Announcements

2021-10-01 10:11 Katarzyna Bernat Ogłoszenie o wyniku postępowania o numerze 2021/BZP 00198845/01 w dniu 2021-10-01 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-09-03 13:46 Katarzyna Bernat Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, Zamawiający - Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę Dro-Mar Marcin Dróżdz z siedzibą ul. Próżna 5/25 00-107 Warszawa. Oferta ww. Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród nieodrzuconych ofert. Wykonawca potwierdził spełnienie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP informuje o odrzuceniu oferty złożonej przez Wykonawcę: ENA – Elżbieta Murawska z siedzibą ul. Osiedlowa 17/24 26-600 Radom. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

skan wybór oferty.pd [...].pdf

informacja_o_wyborze [...].pdf

2021-07-27 10:39 Katarzyna Bernat Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert

Zamawiający - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu zawiadamia o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu dokonanej pismem z dnia 31 maja 2021 r. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokona ponownego badania i oceny złożonych ofert.

Pismem z dnia 31 maja 2021 r Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 7 czerwca 2021 r. Wykonawca DRO-Mar Marcin Dróżdż, ul. Próżna 5/25 00-107 Warszawa (dalej Odwołujący), wniósł odwołanie od ww. czynności Zamawiającego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. Akt KIO 1695/21).

Zamawiający po analizie treści odwołania uznał argumenty Odwołującego w części dotyczącej żądania unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenia czynności badania i oceny złożonych ofert. Dnia 5 lipca 2021r. Odwołujący poinformował Zamawiającego o wycofaniu pozostałych zarzutów, nieuwzględnionych przez Zamawiającego.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanowił jak na wstępie.

Zawiadomiwnie o unie [...].pdf

2021-05-31 12:38 Katarzyna Bernat Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja_o_wyborze [...].pdf

2021-05-11 12:21 Katarzyna Bernat Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-11 10:00 Buyer message teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu , działając na podstawie art. 222 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross w wysokości 1 030 000,00 zł (słownie: milion, trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 958