Proceeding: ZPiOD.271.3.2021 Remont drogi gminnej nr 291556 K ul. Dąbrowskiego w km 0+245,00 – 0+836,00 w Krynicy-Zdroju, Gmina Krynica-Zdrój

Zamówienia Publiczne
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
Deadlines:
Published : 13-04-2021 18:13:00
Placing offers : 30-04-2021 10:00:00
Offers opening : 30-04-2021 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 13.04.2021 r..pdf pdf 82.18 2021-04-13 18:13:00 Proceeding
SWZ 13.04.2021 r..pdf pdf 1218.42 2021-04-13 18:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 Wzór oferty.doc doc 53 2021-04-13 18:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu.doc doc 54 2021-04-13 18:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 56 2021-04-13 18:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 Wzór zobowiązania podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.doc doc 55.5 2021-04-13 18:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia.doc doc 55.5 2021-04-13 18:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 Wzór wykazu robót budowlanych.doc doc 56.5 2021-04-13 18:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 707.29 2021-04-13 18:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 i 9 Dokumentacja projektowa i STWiORB.zip zip 9216.18 2021-04-13 18:13:00 Proceeding
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ_strona_internetowa.pdf pdf 675.88 2021-04-23 15:00:48 Public message
Zmodyfikowany przedmiar robót.pdf pdf 332.21 2021-04-23 15:00:48 Public message
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 622.1 2021-04-30 09:11:40 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 691.32 2021-04-30 12:23:39 Public message

Announcements

2021-04-30 12:23 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-30 09:11 Zamówienia Publiczne Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie, [...].pdf

2021-04-23 15:00 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Zmodyfikowany przedm [...].pdf

2021-04-23 14:54 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 680