Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-1083/21/61/IR Wymiana i remont masztów antenowych

Natalia Ambrożewicz
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 01-04-2021 16:15:00
Placing offers : 19-04-2021 10:30:00
Offers opening : 19-04-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

Kwalifikowany podpis elektroniczny – zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego

Podpis zaufany – podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, składany za pomocą bezpłatnego narzędzia  profilu zaufanego

Podpis osobisty - zaawansowany podpis elektroniczny składany za pośrednictwem e‑dowodu osobistego

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ .pdf pdf 878.17 2021-04-01 16:15:00 Proceeding
OPZ zadanie nr 1.7z 7z 12000.55 2021-04-01 16:15:00 Proceeding
OPZ zadanie nr 2.7z 7z 367677.87 2021-04-01 16:15:00 Proceeding
Załączniki - wersja edytowalna.doc doc 250.5 2021-04-01 16:15:00 Proceeding
ogłoszenie o zamowieniu.pdf pdf 115.15 2021-04-01 16:15:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłosznia.pdf pdf 43.43 2021-04-07 14:03:29 Public message
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 103.82 2021-04-07 14:03:29 Public message
pytania i odpowiedzi1083.pdf pdf 89.39 2021-04-08 16:31:39 Public message
odp1083.pdf pdf 70.29 2021-04-09 11:48:46 Public message
document_2021041912312428.pdf pdf 102.09 2021-04-19 12:33:00 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 88.94 2021-04-19 12:33:00 Public message
Informacja o wyborze na stronę postępowania.pdf pdf 73.3 2021-05-11 15:38:53 Public message
document_2021051115345591.pdf pdf 137.61 2021-05-11 15:38:53 Public message

Announcements

2021-05-11 15:38 Natalia Ambrożewicz Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

document_20210511153 [...].pdf

2021-04-19 12:33 Natalia Ambrożewicz Informacja z otwarcia ofert

document_20210419123 [...].pdf

informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-19 10:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 150 000 PLN brutto, w tym: w zadaniu nr 1 - 40 000 PLN gross w zadaniu nr 2 - 110 000 PLN brutto.
2021-04-09 11:48 Natalia Ambrożewicz Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 284 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwaną dalej „Ustawą”, uprzejmie informuje o treści pytania, dotyczącego treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), zadanych przez Wykonawcę i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:


Pytanie nr 5:
Na rynku podatkowym funkcjonują podmioty zwolnione z podatku VAT na podstawie art.113 ustawy o VAT, w związku z powyższym roboty budowlane wykonywane przez te podmioty są na kwoty niższe niż analogiczne wykonywane przez podmioty nie legitymujące się takim zwolnieniem.
Czy spełniające warunki formalne będą referencje za roboty budowlane na kwotę 30 000zł bez podatku VAT, która w przypadku czynnych płatników VAT byłaby 23% większa i tym samym spełniałaby wymagania Zamawiającego?
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający informuje, że w dniu 07.04.2021 r. WZP-1218/1083/21 dokonał zmiany Rozdz. V ust. 2 pkt. 1 SWZ, zgodnie z którą wymaga „(...) min. dwie roboty polegające na wymianie lub remoncie masztów antenowych, obejmujące swoim zakresem roboty budowlane i montaż urządzeń telekomunikacyjnych o wartości min. 35 000,00 PLN gross każda (…)”.Wyjaśnienia SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

odp1083.pdf

2021-04-08 16:31 Natalia Ambrożewicz Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 284 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwaną dalej „Ustawą”, uprzejmie informuje o treści pytania, dotyczącego treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), zadanych przez Wykonawcę i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:

Pytanie nr 2:
Proszę o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy wymiany uchwytów mocujących odciągi do budynku oraz wykonania nowej podstawy masztu.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający informuje, że w razie konieczności należy wymienić.

Pytanie nr 3:
W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w punkcie 1.2, ppkt. c) Zamawiający pisze o montażu nowego masztu wraz z urządzeniem odgromowym.
Czy przez urządzenie odgromowe Zamawiający rozumie iglicę odgromową mocowaną na wierzchołku masztu antenowego której długość będzie wynosiła min. 3m ?
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający informuje, że przez urządzenie odgromowe Zamawiający rozumie iglicę odgromową mocowaną na wierzchołku masztu antenowego, której długość będzie wynosiła min. 3m.

Pytanie nr 4:
W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w punkcie 1.2, ppkt. d) Zamawiający pisze o przełożeniu anten wraz z odskoczniami.
Z uwagi na to, że nowy maszt będzie wykonany z aluminium nie powinny być na nim instalowane metalowe odskocznie znajdując się na starym maszcie. W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania 5 nowych aluminiowych odskoczni antenowych przystosowanych do montażu na nowym maszcie antenowym.
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia i zamontowania 5 nowych aluminiowych odskoczni antenowych przystosowanych do montażu na nowym maszcie antenowym.


Wyjaśnienia SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-04-07 14:03 Natalia Ambrożewicz Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 284 ust. 1, 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwaną dalej „Ustawą”, uprzejmie informuje o treści pytania, dotyczącego treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), zadanych przez Wykonawcę i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Zamawiający w rozdziale V SIWZ „Informacja o warunkach udziału w postepowaniu” pkt. 2. ppkt.1określił wymóg zdolności technicznej i zawodowej do którego spełnienia należy przedstawić minimum dwie roboty polegające na wymianie lub remoncie masztów antenowych, obejmujące swoim zakresem roboty budowlane i montaż urządzeń telekomunikacyjnych o wartości min. 40000,00PLN gross każda.
Proszę o informacje czy w stosunku do tego wymogu Zamawiający uzna za wystarczające wykonanie jednej roboty na kwotę powyżej 100000,00 zł. lub jednej roboty na kwotę min. 100000,00 zł i drugiej na kwotę min. 35000,00 wykonanej na rzecz Zamawiającego. Proszę również o informację czy w przypadku robót wykonanych na rzecz Zamawiającego do Wykazu Robót Budowlanych należy dołączyć dowody, potwierdzające należyte wykonanie usługi.

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający informuje, że Rozdz. V ust. 2 pkt. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
„1) należycie wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - min. dwie roboty polegające na wymianie lub remoncie masztów antenowych, obejmujące swoim zakresem roboty budowlane i montaż urządzeń telekomunikacyjnych o wartości min. 35 000,00 PLN gross każda. Jeżeli wykonanie dotyczyło znacznie szerszego zakresu robót niż roboty określone w warunku, Wykonawca jest zobowiązany wskazać udział kwotowy tych robót w całości zrealizowanego zadania. W przypadku wykonywania robót w ramach konsorcjum należy wskazać konkretnie, która część robót została wykonana przez Wykonawcę.”

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 127 ust. 2 Ustawy: „Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.”.

Wyjaśnienia i zmiany do SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1002