Proceeding: Projekt Budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 350mb, w ulicach: Szkolnej, Pl. Powstańców Wlkp., Dworcowej i Wojska Polskiego w Kórniku wraz z przebudową pasa drogowego po realizacji odwodnienia

Joanna Grzybowska
Urząd Miasta i Gminy Kórnik Department: Miasto i Gmina Kórnik
Deadlines:
Published : 26-03-2021 09:48:00
Placing offers : 08-04-2021 07:30:00
Offers opening : 08-04-2021 07:31:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone Ustawą z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 2 ust. 1  pkt. 1 ww. ustawy, niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp.

Miasto i Gmina Kórnik informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz 1751), od dnia 1 listopada 2019r będzie dokonywać płatności od 15.000,-zł brutto należnego wynagrodzenia Zleceniobiorcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. "split payment".


Zamawiający zastrzega, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym terminie bez konieczności podawania przyczyny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
wyciąg kd powst wplk.pdf pdf 2604.22 2021-03-26 09:48:00 Proceeding
mapa poglądowa.pdf pdf 2638.79 2021-03-26 09:48:00 Proceeding
Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 438.46 2021-03-26 09:48:00 Proceeding
projekt umowy.pdf pdf 640.81 2021-03-26 09:48:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Projekt Budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 350mb, w ulicach: Szkolnej, Pl. Powstańców Wlkp., Dworcowej i Wojska Polskiego w Kórniku wraz z przebudową pasa drogowego po realizacji odwodnienia Projekt Budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 350mb, w ulicach: Szkolnej, Pl. Powstańców Wlkp., Dworcowej i Wojska Polskiego w Kórniku wraz z przebudową pasa drogowego po realizacji odwodnienia 1 set URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK
Plac Niepodległości 1
62-035, Kórnik
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5414 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Kompletną dokumentację wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji lub innych dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych należy dostarczyć do siedziby tut. Urzędu do dnia 31.12.2021 r. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję”. (0)
4 Specjalizacja - Proszę o załączenie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej sanitarnej i drogowej przez osoby w dyspozycji Jednostki Projektowej. Attachment required (0)
5 Doświadczenie - Proszę o dołączenie referencji wykonania opracowania dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej o średnicy nie mniejszej niż 0,5m i o dł. min. 1,0km. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 266