Proceeding: ZP.271.1.2.2021 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1769R Kidałowice-Morawsko od km 0+000 do 1+514 w m. Kidałowice

Deadlines:
Published : 24-03-2021 11:40:00
Placing offers : 01-04-2021 09:00:00
Offers opening : 01-04-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 4 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do SWZ.doc doc 41.5 2021-03-24 11:40:00 Proceeding
Załącznik nr 5 oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu do SWZ.doc doc 39 2021-03-24 11:40:00 Proceeding
Załącznik nr 6 oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej do SWZ.doc doc 38 2021-03-24 11:40:00 Proceeding
Załącznik nr 7 wykaz usług do SWZ.doc doc 43 2021-03-24 11:40:00 Proceeding
Załącznik nr 8 wykaz osób do SWZ.doc doc 53.5 2021-03-24 11:40:00 Proceeding
Załącznik nr 9 Projektowane postanowienia Umowy (wzór umowy) do SWZ.doc doc 174.5 2021-03-24 11:40:00 Proceeding
Załącznik nr 10 klauzula informacyjna RODO do SWZ.doc doc 39 2021-03-24 11:40:00 Proceeding
Załącznik nr 11 Orientacja do SWZ.pdf pdf 930.66 2021-03-24 11:40:00 Proceeding
Załącznik nr 12 Plan sytuacyjny do SWZ.pdf pdf 1963.9 2021-03-24 11:40:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 516.92 2021-03-24 11:40:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu usługi.pdf pdf 101.93 2021-03-24 11:40:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz Oferty do SWZ.doc doc 57 2021-03-24 11:40:00 Criterion
Załącznik nr 2 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu do SWZ.doc doc 44.5 2021-03-24 11:40:00 Criterion
Załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania do SWZ.doc doc 44.5 2021-03-24 11:40:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 336.03 2021-04-01 11:41:46 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 448.69 2021-04-19 11:55:58 Public message

Announcements

2021-04-19 11:55 Marcin Cetnarowicz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
Wszystkie złożone oferty okazały się droższe od zaplanowanych środków finansowych na wykonanie przedmiotowego zadania. Zamawiający nie dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwagi na brak możliwości zwiększenia środków przeznaczonych na sfinansowanie danego zadania.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1769R Kidałowice-Morawsko od km 0+000 do 1+514 w m. Kidałowice”, zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-04-01 11:41 Marcin Cetnarowicz Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-01 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 50.000,00 (brutto)

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 1 Formu [...].doc

Załącznik nr 2 oświa [...].doc

Załącznik nr 3 oświa [...].doc

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 351