Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RRG.271.3.2021 Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grom.

Deadlines:
Published : 23-03-2021 10:27:00
Placing offers : 07-04-2021 12:00:00
Offers opening : 07-04-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grom.pdf pdf 123.59 2021-03-23 10:27:00 Proceeding
SWZ - Rozbudowa SUW w miejscowości Grom.doc doc 1520.5 2021-03-23 10:27:00 Proceeding
zał nr 12 do SWZ - Przedmiary robót.rar rar 335.95 2021-03-23 10:27:00 Proceeding
zał nr 13 do SWZ - Specyfikacje techniczne.rar rar 642.42 2021-03-23 10:27:00 Proceeding
zał. nr 11 do SWZ - Projekt budowlano-wykonawczy.rar rar 82979.61 2021-03-26 13:58:01 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.pdf pdf 209.11 2021-04-06 14:44:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grom.doc doc 18 2021-04-07 14:40:11 Public message
Oferta nr 1.zip zip 7615.84 2021-04-08 14:29:37 Public message
Oferta nr 2.zip zip 12706.18 2021-04-08 14:29:37 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grom.pdf pdf 511.72 2021-04-16 09:54:02 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grom.pdf pdf 66.71 2021-05-05 09:46:43 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.pdf pdf 209.11 2021-05-05 14:57:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grom.doc doc 18 2021-05-05 14:57:14 Public message
Oferta nr 1.zip zip 7615.84 2021-05-05 14:57:14 Public message
Oferta nr 2.zip zip 12706.18 2021-05-05 14:57:14 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grom.pdf pdf 66.71 2021-05-05 14:57:14 Public message
Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grom.pdf pdf 123.59 2021-05-05 14:57:14 Public message
protokół z postępowania - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grom.pdf pdf 3870.39 2021-05-05 14:57:14 Public message
SWZ - Rozbudowa SUW w miejscowości Grom.doc doc 1520.5 2021-05-05 14:57:14 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grom.pdf pdf 511.72 2021-05-05 14:57:14 Public message

Announcements

2021-05-05 14:57 Tomasz Lachowicz Protokół z postępowania - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grom wraz z załącznikami.

Informacja o kwocie [...].pdf

Informacja z otwarci [...].doc

Oferta nr 1.zip

Oferta nr 2.zip

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

protokół z postępowa [...].pdf

SWZ - Rozbudowa SUW [...].doc

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-05-05 14:55 Tomasz Lachowicz The message was withdrawn by the Buyer.
2021-05-05 09:46 Tomasz Lachowicz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grom.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-04-16 09:54 Tomasz Lachowicz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grom.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-04-08 14:29 Tomasz Lachowicz Zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający - Gmina Pasym udostępnia oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grom"

Oferta nr 1.zip

Oferta nr 2.zip

2021-04-07 14:40 Tomasz Lachowicz Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].doc

2021-04-06 14:44 Tomasz Lachowicz Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-04-02 13:05 Tomasz Lachowicz Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wyjaśnia treść SWZ w związku z zadanym przez Wykonawców zapytaniem:
Zapytanie:
W jaki sposób Zamawiający przewidział dostarczenie wody dla mieszkańców na czas prac związanych z przebudową SUW w miejscowości Grom i kto ponosi koszty z tym związane .

Odpowiedź Zamawiającego:
Czas wstrzymania dostarczenia wody określa wykonawca w harmonogramie robót budowlanych. Zaleca się aby przerwy w dostawie wody były w miarę możliwości jak najkrótsze w czasie wykonywania poszczególnych instalacji.
2021-04-02 11:29 Tomasz Lachowicz Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ w związku z zadanymi przez Wykonawców zapytaniami:
Zapytanie 1:
Prosimy o uzupełnienie brakujących rysunków z branży architektonicznej, sanitarnej, planu zagospodarowania terenu, technologii.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający uzupełnił brakujące rysunki we wskazanych branżach i zamieścił na platformie.

Zapytanie 2:
W związku z bardzo duża zawartością żelaza w wodzie surowej na poziomie 3,3 mg oraz manganu na poziomie 0,133 mg oraz dobranym układem filtracji jednostopniowej prosimy o potwierdzenie, że za uzyskanie poprawnej jakość wody odpowiada projektant.
Zgodnie z posiadana wiedza oraz literatura jeśli poziom żelaza przekracza 1,5 mg przy występowaniu manganu powyżej 0,1mg zaleca się stosowanie układu filtracji dwustopniowej.
Prosimy o potwierdzenie poprawności zaprojektowanego układu w oparciu o filtrację jednostopniową oraz iż wykonawca nie jest odpowiedzialny za uzyskanie parametrów wody zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź Zamawiającego:
W odpowiedzi na zapytanie dotyczące zaprojektowanego układu filtracji jednostopniowego uprzejmie informuję, Zamawiający informuje, że układ ten należy wykonać zgodnie z opracowanym projektem oraz zastosować technologię i urządzenia umożliwiające uzyskanie poprawnych parametrów wody zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zapytanie 3:
W Rozdziale VI SWZ dotyczące
Informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w pkt 4. mówiącym o : " Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 Ustawy dotyczących zdolności technicznej i zawodowej. Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże, że:
- dysponuje osobą zdolną do wykonywania zamówienia tj. 1 osobą – kierownikiem budowy – posiadającą stosowne do zakresu zamówienia uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333 ze zm.)."
Czy referencje w tym zamówieniu nie są wymagane ?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza, że nie wymaga przedstawienia referencji w postępowaniu.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1472