Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 32/2021 Dostawa i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych plug - in na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica spółka z o.o.”

Deadlines:
Published : 23-03-2021 13:20:00
Placing offers : 31-03-2021 10:00:00
Offers opening : 31-03-2021 10:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

1.    Niniejsze postępowanie prowadzone jest według zasad Zamawiającego określonych w dalszej części zaproszenia i nie stosuje się do niego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.  Dostawa i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych plug - in na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica spółka z o.o.” zgodnie ze specyfikacja przedmiotu dostawy, stanowiącą załącznik nr 3 do Zaproszenia.

3.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.     TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do dnia 01.08.2021 roku. 

5.    Postępowanie niniejszej będzie prowadzone z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej. Przez formę elektroniczną należy rozumieć formę elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub skan dokumentów opatrzony własnoręcznym podpisem.

6.    Ofertę można również złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego do Kancelarii, do dnia 31.03.2021r. roku do godziny 10.00. Ofertę należy umieścić w kopercie, opisanej: „Dostawa i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych plug - in       nr sprawy:32/2021. Nie otwierać do 31.03.2021 r. do godziny 10.30”.

7. Ofertę w formie elektronicznej należy składać za pomocą Platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica, w terminie do dnia 31.03.2021r., godzina 10.00.

8.   Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty ( w formie skanów):

  1.       wypełniony formularz ofertowy ,składany w Dziale Przedmiot zamówienia poz. 1 
  2.      dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,  

9.    Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

10. Osoba do kontaktu - Paweł Mroczkowski, tel. 577 909 656.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 22 419 72 57

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zaproszenie do złożenia oferty -32_2021.pdf pdf 13039.27 2021-03-23 13:20:00 Proceeding
Ogłoszenie Baza Konkurencyjności.pdf pdf 37.88 2021-03-23 13:20:00 Proceeding
zał. edytowalny nr 2 do Zaproszenia.docx docx 48.54 2021-03-23 13:20:00 Proceeding
zał. nr 3 do Zaproszenia.pdf pdf 388.03 2021-03-23 13:20:00 Proceeding
ZAŁ. nr 4 do zaproszenia Oświadczenie o braku powiazań.doc doc 95 2021-03-23 13:20:00 Proceeding
Odpowiedź na pytania 1.pdf pdf 274.2 2021-03-26 11:45:11 Public message
Odpowiedź na pytania nr 2.pdf pdf 937.06 2021-03-26 11:45:12 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 333.02 2021-03-31 12:44:10 Public message
odpowiedź na pytania nr 3.pdf pdf 354.52 2021-03-30 13:51:21 Public message
Informacja o wyniku postepowania.pdf pdf 234 2021-03-31 13:13:30 Public message
ogloszenie_Baza Konkurencyjności.pdf pdf 37.9 2021-03-31 13:14:54 Public message

Announcements

2021-03-31 13:14 KRZYSZTOF JANIGA ogłoszenie Baza Konkurencyjności

ogloszenie_Baza Konk [...].pdf

2021-03-31 13:13 KRZYSZTOF JANIGA wynik postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2021-03-31 12:44 KRZYSZTOF JANIGA Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-03-30 13:51 KRZYSZTOF JANIGA W załączeniu odpowiedź na zapytania nr 3

odpowiedź na pytania [...].pdf

2021-03-26 11:45 KRZYSZTOF JANIGA w załączeniu odpowiedzi na pytania

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2021-03-24 14:25 KRZYSZTOF JANIGA w odpowiedzi na zapytania telefoniczne informuję, że w sprawie ustalenia terminu wizji lokalnej proszę o kontakt z Panem Pawłem Mroczkowskim, tel. 577 909 656

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa i montaż stacji ładowania pojazdów zgodnie z Formularzem ofertowym 1 service Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.
Karola Rychlińskiego 1
05-091, Ząbki
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6366 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 01.08.2021 (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 589