Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 7/2021 Wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń wraz z budową dachowej mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizacją stropodachu w budynku administracyjno-biurowym ZWiK Sp. z o.o. przy ul. Golisza 10 w Szczecinie

Deadlines:
Published : 12-03-2021 14:31:00
Placing offers : 07-04-2021 11:45:00
Offers opening : 07-04-2021 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

       Ofertę i oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
klimatyzacja.zip zip 276.4 2021-03-12 14:31:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ.zip zip 35147.88 2021-03-12 14:31:00 Proceeding
modyfikacja1.docx docx 16.22 2021-03-26 12:12:20 Public message
uzupelnienie dokumentacji projektowej.pdf pdf 1003.95 2021-03-30 09:09:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 40 2021-04-08 11:34:38 Public message
inf. z wyboru .doc doc 39.5 2021-04-23 08:44:07 Public message

Announcements

2021-04-23 08:44 Agnieszka Skotnicka Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej

inf. z wyboru .doc

2021-04-08 11:34 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].doc

2021-04-07 11:45 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 840 000,00 zł net – 2 263 200,00 zł brutto
2021-03-30 09:09 Agnieszka Skotnicka Uzupełnienie dokumentacji projektowej.

uzupelnienie dokumen [...].pdf

2021-03-26 12:12 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje modyfikację SWZ.

modyfikacja1.docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1137