Proceeding: Wykonanie usługi konserwacji oraz obsługi awaryjnej systemów sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu oraz telewizji CCTV zainstalowanych w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy oraz w Sądach Rejonowych w Mogilnie, Nakle, Szubinie, Tucholi i Żninie.

Deadlines:
Published : 10-03-2021 14:16:00
Placing offers : 24-03-2021 09:00:00
Offers opening : 24-03-2021 09:05:00
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

W imieniu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców i zapraszamy do składania ofert na: Wykonanie usługi konserwacji oraz obsługi awaryjnej systemów sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu oraz telewizji CCTV zainstalowanych w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy oraz w Sądach Rejonowych w Mogilnie, Nakle, Szubinie, Tucholi i Żninie

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty bez podania przyczyny

Zamawiający wymaga:

- Wykonawca przedstawi  aktualną koncesję MSWiA naprowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony technicznej wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia(Dz.U.2018.2142 t.j. z późn. zm.)

- Pracownik  Wykonawcy musi posiadać licencje pracownika zabezpieczenia technicznego, wydane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.

- Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem składania ofert.

- Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia , a suma ubezpieczenia musi opiewać na kwotę nie niższą niż 100.000 zł.

- Wykonawca przedstawi wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi były wykonane. Dowodem potwierdzającym wykonanie usług są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane – minimum trzy.

- Zamawiający nie dopuszcza zatrudniania przez Wykonawcę podwykonawców.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Kwota w formularzu jest kwotą za  jeden kwartał roku, w ramach umowy wystawionych powinno zostać 8 faktur. 

- warunki płatności:30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji: od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2023r.

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;

UWAGA!

Wszelkie prace związane z modernizacją i rozbudową systemów nie są objęte ryczałtem kwartalnym i wymagają osobnego zlecenia ze strony Zamawiającego.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 52 32-53-185

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 101.72 2021-03-10 14:16:00 Proceeding
Załącznik nr 1.Specyfikacja urządzeń podlegających konserwacji SO Bydgoszcz.pdf pdf 128.59 2021-03-10 14:16:00 Proceeding
Załącznik nr 2.Specyfikacja urządzeń podlegających konserwacji SR Mogilno.pdf pdf 107.43 2021-03-10 14:16:00 Proceeding
Załącznik nr 3.Specyfikacja urządzeń podlegających konserwacji SR Nakło.pdf pdf 102.49 2021-03-10 14:16:00 Proceeding
Załącznik nr 4.Specyfikacja urządzeń podlegających konserwacji SR Szubin.pdf pdf 100.73 2021-03-10 14:16:00 Proceeding
Załącznik nr 5.Specyfikacja urządzeń podlegających konserwacji SR Tuchola.pdf pdf 112.29 2021-03-10 14:16:00 Proceeding
Załącznik nr 6.Specyfikacja urządzeń podlegających konserwacji SR Żninie.pdf pdf 102.89 2021-03-10 14:16:00 Proceeding
Wzór umowy.pdf pdf 209.83 2021-03-10 14:16:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Kwota kwartalnego ryczałtu za usługę zgodnie z opisem zamówienia 8 service - (0)
2 Sąd Rejonowy w Mogilnie Kwota kwartalnego ryczałtu za usługę zgodnie z opisem zamówienia 8 service - (0)
3 Sąd Rejonowy w Nakle Kwota kwartalnego ryczałtu za usługę zgodnie z opisem zamówienia 8 service - (0)
4 Sąd Rejonowy w Szubinie Kwota kwartalnego ryczałtu za usługę zgodnie z opisem zamówienia 8 service - (0)
5 Sąd Rejonowy w Tucholi Kwota kwartalnego ryczałtu za usługę zgodnie z opisem zamówienia 8 service - (0)
6 Sąd Rejonowy w Żninie Kwota kwartalnego ryczałtu za usługę zgodnie z opisem zamówienia 8 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Dodatkowe koszty - wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Referencje - proszę o załączenie min. 3 listów referencyjnych Attachment required (0)
4 Płatności - Płatność w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury (0)
5 Koncesja MSWiA oraz Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia, wydane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji - na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony technicznej wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia. Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia, wydane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 561